На 11.10 и през следващите три дни в резултат на валежи на места ще има повишения на речните нива

На 11.10 и през следващите три дни в резултат на валежи на места ще има повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват както следва:

Дунавски басейн:

  • на 11.10 и 12.10 ще се повишават речните нива в целия басейн. Значителни ще са повишенията на 12.10 и през нощта на 12 срещу 13.10.2021 г. на територията на областите Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Шумен и Добрич;

Черноморски басейн:

  • на 11.10 и 12.10 ще се повишават речните нива в целия басейн. Значителни ще са повишенията на 12.10 и през нощта на 12 срещу 13.10.2021 г. на територията на областите Варна и Бургас;

           Източнобеломорски басейн:

  • на 11.10 и 12.10 ще се повишават речните нива в целия басейн. Значителни ще са повишенията през нощта срещу 12.10 и на 12.10.2021 г. на територията на областите Пазарджик (общините Пазарджик, Септември и Велинград), Пловдив, Смолян (общините Смолян, Борино и Рудозем), Стара Загора, Хасково, Кърджали (общините Кърджали и Ардино), Сливен (община Сливен) и Ямбол (община Болярово);

Западнобеломорски басейн:

  • на 11.10 и 12.10 ще се повишават речните нива в целия басейн. Значителни ще са повишенията на 11.10 и през нощта срещу 12.10 в долните течения на реките Струма и Места (на територията на област Благоевград (общините Струмяни, Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Хаджидимово, Сатовча) и Смолян (община Доспат).

 

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

  • в сутрешните часове и през деня на 12.10.2021 г. във водосборите на: р. Осъм (по основната река и в притока ѝ р. Ломя); р. Янтра (по основната река и в притоците ѝ р. Лефеджа, р. Карадере, р. Биюкдере, р. Казълдере, р. Студена, р. Елийска, р. Бебровска, р. Росица, р. Бохат, р. Негованка, р. Чупарата, р. Видима, р. Граднишка, р. Острешка, р. Лопушница, р. Негойчевица, р. Джулюница, р. Веселина, р. Златаришка, р. Марянска, р. Белица, р. Дряновска, р. Плачковска, р. Еньовица, р. Райковска, р. Козлята); р. Русенски Лом (р. Бели Лом, р. Малки Лом, р. Наловска, р. Черни Лом, р. Баниски Лом, р. Куруканарка, р. Каяджик, р. Дюлгердере, р. Поповски Лом, р. Ялма (Сеяческа), р. Къзаларска); р. Канагьол (р. Хърсовска, р. Ружичка); р. Сенковец (р. Ясенковец, р. Сенкьовица). Във вечерните часове на 12.10 и през нощта срещу 13.10.2021 г във водосборите на: р. Добруджанските реки, р. Канагьол (по основната река и в притоците ѝ р. Хърсовска, р. Ружичка); р. Суха река (по основната река и в притоците ѝ р. Толбухинска река, р. Караман); р. Сенковец (р. Ясенковец, р. Сенкьовица);
  • на 12.10 и през нощта срещу 13.10.2021 г във водосборите на: р. Провадийска (по основната река и в притоците ѝ р. Крива река, р. Мадара, р. Главница, р. Девня, р. Златина, р. Аннадере, р. Язтепенска); р. Камчия (по основната река и в притоците ѝ р. Врана, р. Чираджи, р. Калайджи, р. Кралевска, р. Отекидере, р. Стара река, р. Буклуджадере, р. Драгановска, р. Елешница, р. Луда Камчия, р. Папаздере, р. Балабандере, р. Садовска, р. Медвенска, р. Котленска, р. Нейковска, р. Комлудере, р. Селска река, р. Златарска, р. Казандере, р. Голяма река, р. Потамишка, р. Бяла река, р. Черна, р. Токатдере, р. Герила); р. Фандъклийска (по основната река); р. Панаирдере (по основната река); р. Двойница (по основната река и в притоците ѝ р. Комлудере, р. Великовска, р. Карагьолгенска); р. Вая (по основната река); р. Дращела (по основната река); р. Хаджидере (по основната река); р. Русокастренска (по основната река и в притока ѝ р. Папазлъшка); р. Средецка (по основната река и в притоците ѝ р. Господаревска, р. Селска);
  • в обедните и вечерни часове на 12.10.2021 г. във водосборите на: р. Тунджа (по основната река и в притоците ѝ р. Радова, р. Лещова, р. Лазова, р. Топлата, р. Поповска, р. Кушудере, р. Мочурица, р. Сигмен, р. Ракли дол, р. Беленска, р. Блягорница, р. Асеновска (Круча), р. Новоселска, р. Сливитовска, р. Тъжа, р. Енинска, р. Турийска, р. Синаповска, р. Азмак, р. Боа, р. Дереорман, р. Коюнбунар, р. Ахлатлийска, р. Араплийска, р. Куруджадере, р. Балаклия, р. Боялъшка, р. Мъглишка); р. Марица (в средното и долното течение по основната река и в притоците ѝ р. Блатница, р. Акбунар, р. Дундарлия, р. Еледжик, р. Соколица, р. Главанска, р. Кумруджа, р. Бидечка, р. Азмака, р. Мустакова, р. Новоселска, р. Старата река, р. Мартинска, р. Арпадере, р. Юручка, р. Бакърдере, р. Селска, р. Узунджовска, р. Хасковска, р. Балаклидере, р. Юрукдере, р. Ченгенедере, р. Коджадере, р. Харманлийска река, р. Каушака, р. Лозенска, р. Текирска, р. Голяма, р. Азмака-Омуровска, р. Омуровска, р. Меричлерска, р. Черкезица, р. Чинардере, р. Мечка, р. Колуфардере, р. Бисерска, р. Сазлийка, р. Овчарица, р. Банска, р. Каялийска); р. Арда (по основната река и в притоците ѝ р. Чамдере, р. Дерменчай, р. Кесибир, р. Бюйюкдере, р. Крумовица, р. Кьошдере, р. Къзалач, р. Върбица); р. Луда река (р. Бяла).

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0