На 12.10 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във всички басейни

На 12.10 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във всички басейни.

По-значителни повишения се очакват както следва:

Дунавски басейн:

  • на 12.10 ще се повишават речните нива в целия басейн. Значителни ще са повишенията във водосборите на р. Янтра (р. Лефеджа) и р. Русенски Лом и през нощта на 12 срещу 13.10.2021 г. във водосборите на Добруджанските реки;

           Източнобеломорски басейн:

  • на 12.10 ще има значителни повишения в целия басейн. По-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Тунджа след яз. Жребчево, на р. Марица след гр. Пазарджик, на р. Арда след яз. Студен кладенец.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

  • През деня днес (12.10.2021 г.) във водосборите на: р. Янтра (р. Лефеджа, р. Карадере, р. Биюкдере, р. Казълдере, р. Джулюница, р. Златаришка, р. Бебровска, р. Марянска); р. Русенски Лом (по основната река и в притоците ѝ р. Бели Лом, р. Малки Лом, р. Долапдере, р. Наловска р. Черни Лом, р. Баниски Лом, р. Каяджик, р. Поповски Лом, р. Ялма (Сеяческа), р. Къзаларска); р. Топчийска (по основната река); р. Царацар (по основната река и в притоците ѝ р. Чайрлек, р. Лудня); р. Канагьол (по основната река и в притоците ѝ р. Хърсовска, р. Ружичка); р. Суха река (по основната река и в притоците ѝ р. Толбухинска река, р. Караман); р. Сенковец (р. Ясенковец, р. Сенкьовица).
  • Във вечерните часове на 12.10 и през нощта срещу 13.10.2021 г във водосборите на: р. Русенски Лом (по основната река и в притоците ѝ р. Бели Лом, р. Малки Лом, р. Наловска); р. Топчийска (по основната река); р. Царацар (по основната река и в притока ѝ р. Лудня); р. Суха река (по основната река и в притоците ѝ р. Толбухинска река, р. Караман); р. Сенковец (р. Ясенковец, р. Сенкьовица).
  • Днес 12.10 и през нощта срещу 13.10.2021 г във водосборите на: р. Батовска (по основната река и в притоците ѝ р. Екренска, р. Изворска); р. Провадийска (по основната река и в притоците ѝ р. Девня, р. Мадара, р. Главница); р. Камчия (по основната река и в притоците ѝ р. Врана, р. Чираджи, р. Калайджи, р. Кралевска, р. Отекидере, р. Буклуджадере, р. Комлудере, р. Селска река, р. Елешница, р. Луда Камчия, р. Папаздере, р. Балабандере, р. Медвенска, р. Котленска, р. Казандере, р. Голяма река, р. Бяла река, р. Токатдере, р. Златарска); р. Фандъклийска (по основната река); р. Двойница (по основната река и в притоците ѝ р. Комлудере, р. Карагьолгенска); р. Хаджидере (по основната река);
  • Днес 12.10.2021 г. във водосборите на: р. Тунджа (по основната река и в притоците ѝ р. Мочурица, р. Сигмен, р. Ракли дол, р. Блягорница, р. Топлата); р. Арда (по основната река и в притока ѝ р. Елховска).
  • През нощта на 14 срещу 15.10.2021 г. във водосборите на: р. Марица (в притоците ѝ р. Юговска, р. Сушица, р. Белишка, р. Джурковска, р. Широколъшка, р. Чаирдере, р. Тенесдере, р. Триградска, р. Голяма, р. Въча, р. Хасковска, р. Балаклидере, р. Юрукдере, р. Коджадере, р. Харманлийска река, р. Банска, р. Каялийска); р. Арда (по основната река и в притоците ѝ р. Бюйюкдере, р. Ардинска, р. Кьошдере, р. Дюшундере, р. Крумовица, р. Есенишка, р. Черешовска, р. Кесибир, р. Елховска).
  • вечерта на 14.10 и през нощта на 14 срещу 15.10.2021 г. във водосборите на: р. Доспат (по основната река); р. Места (в долното течение по основната река и в притоците ѝ р. Вищерица, р. Канина, р. Граднишка, р. Безбожка, р. Лъкенска, р. Бистрица, р. Каменица, р. Костена, р. Корнишка, р. Туфча, р. Дъбнишка, р. Неврокопска); р. Струма (в долното течение по основната река и в притоците ѝ р. Лебница, р. Градешница, р. Струмешница, р. Петричка).

 

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

Водното ниво на р. Марица при гр. Пазарджик ще премине над жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 15.10.2021 г.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0