На 15.10 и 16.10 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива във всички басейни

На 15.10 и 16.10 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива във всички басейни.

По-значителни повишения са възможни както следва:

Дунавски басейн:

 • през нощта срещу 16.10 и в сутрешните часове на 16.10 във водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра и горните части от водосбора на р. Русенски лом, а в следобедните и вечерни часове на 16.10 и през нощта срещу 17.10 – във водосборите на Добруджанските реки;

Черноморски басейн:

 • в обедните и следобедни часове на 16.10 в северночерноморските реки (северно от гр. Варна) и във вечерните часове на 16.10 във водосборите на реките южно от р. Айтоска, включително;

           Източнобеломорски басейн:

 • на 15 и 16.10 във водосборите на р. Тунджа над яз. Жребчево, родопските притоци на р. Марица и в средното и долно течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда (притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица);

Западнобеломорски басейн:

 • във вечерните часове на 15.10 и през нощта срещу 16.10 във водосбора на р. Доспат, в пиринските притоци на р. Места и в долното течение на р. Струма и притока ѝ р. Струмешница.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

Във вечерните часове на 15.10 и през нощта срещу 16.10.2021 г във водосборите на:

 • р. Осъм (по основната река и в притока ѝ р. Ломя), р. Янтра (по основната река и в притоците ѝ р. Лефеджа, р. Биюкдере, р. Росица, р. Негованка, р. Лопушница, р. Багарещица, р. Белица, р. Дряновска, р. Плачковска, р. Еньовица, р. Райковска, р. Козлята), р. Русенски Лом (в притока ѝ р. Баниски Лом);

От обедните часове на 15.10 до сутрешните на 16.10.2021 във водосборите на:

 • р. Тунджа (по основната река и в притоците ѝ р. Беленска, р. Радова, р. Лещова, р. Лешница, р. Поповска, р. Сливитовска, р. Тъжа, р. Турийска, р. Саплама, р. Гюрля, р. Едровица, р. Акдере, р. Бабска), р. Марица (по основната река и в притоците ѝ р. Сазлийка, р. Дундарлия, р. Еледжик, р. Черкезица, р. Мечка, р. Каялийска, р. Бяла, р. Свеженска, р. Кумруджа, р. Бидечка, р. Мустакова, р. Рахманлийска, р. Омуровска, р. Чинардере, р. Харманлийска река, р. Азмака-Бисерска река, р. Бисерска, р. Азмака-Омуровска, р. Арпадере, р. Юручка, р. Мулдавска, р. Узунджовска, р. Коджадере, р. Лозенска, р. Банска, р. Текирска, р. Луда река), р. Арда (по основната река и в притоците ѝ р. Перперек, р. Давидковска, р. Малка Арда, р. Кулиджийска, р. Бюйюкдере, р. Узундере, р. Боровинска, р. Кесибир, р. Уваджик, р. Кьошдере, р. Чамдере, р. Ардинска, р. Дерменчай, р. Къзалач, р. Върбица, р. Марешница), р. Атеринска (по основната река), р. Луда река (р. Арпадере, р. Кокарджадере, р. Хамбардере, р. Юруклерска, р. Бяла);

В следобедните и вечерните часове на 16.10.2021 г. във водосборите на:

 • р. Тунджа (по основната река и в притоците ѝ р. Синаповска, р. Манастирска), р. Марица (по основната река и в притоците ѝ р. Сазлийка, р. Еледжик, р. Овчарица, р. Еледжик, р. Мустакова, р. Соколица, р. Главанска, р. Арпадере, р. Юручка, р. Бакърдере, р. Колуфардере, р. Селска, р. Каушака, р. Каялийска, р. Лефченска, р. Голяма), р. Арда (по основната река), р. Атеринска (по основната река), р. Луда река (р. Юруклерска, р. Бяла);

През деня на 15.10.2021 г. във водосборите на:

 • р. Доспат (по основната река), р. Места (по основната река и в притоците ѝ р. Бяла Места, р. Глазна, р. Бъндерица, р. Демяница, р. Исток, р. Ръждавица, р. Вищерица, р. Канина, р. Добринишка, р. Граднишка, р. Безбожка, р. Ретиже, р. Лъкенска, р. Каменица, р. Костена, р. Туфча, р. Дъбнишка, р. Мътница), р. Струма (в притоците ѝ р. Елешница, р. Църна, р. Цапаревска, р. Лебница, р. Струмешница, р. Градешница, р. Петричка);

През нощта на 15.10 срещу 16.10.2021 г. във водосборите на:

 • р. Места (по основната река и в притоците ѝ р. Глазна, р. Бъндерица, р. Демяница, р. Исток, р. Ръждавица, р. Вищерица, р. Канина, р. Добринишка, р. Граднишка, р. Безбожка, р. Ретиже, р. Лъкенска, р. Каменица, р. Костена, р. Туфча, р. Дъбнишка, р. Мътница, по основната река), р. Струма (р. Елешница, р. Църна, р. Цапаревска, р. Лебница, р. Струмешница, р. Градешница, р. Петричка).

 

            Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водното ниво на р. Марица при гр. Пловдив ще премине над жълтия праг на предупреждение в сутрешните часове на 16.10.2021 г.
 • Водното ниво на р. Марица при гр. Първомай ще премине над жълтия праг на предупреждение през нощта на 16 срещу 17.10.2021 г.
 • Водното ниво на р. Сазлийка при гр. Гълъбово има вероятност да достигне жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 17.10.2021 г.
 • Водното ниво на р. Марица при гр. Харманли ще премине над жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 16.10.2021 г.
 • Водното ниво на р. Марица при гр. Свиленград ще премине над жълтия праг на предупреждение в сутрешните часове на 16.10.2021 г. В сутрешните часове на 17.10.2021 г. водното ниво има вероятност да премине над оранжевия праг за предупреждение.
 • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол ще премине над жълтия праг на предупреждение в вечерните часове на 16.10.2021 г.
 • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще премине над жълтия праг на предупреждение в следобедните часове на 17.10.2021 г.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0