На 19.04 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 19.04 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават.  В резултат на валежи комбинирани със снеготопене на 20.04 се очакват повишения на речните нива в:

        -  Дунавски басейн;

        - Черноморски басейн, по-значителни във водосборите на северночерноморските реки;

        -  Източнобеломорски басейн, по-значителни във вечерните часове във водосбора на р. Тунджа (горните и средни части на водосбора и притока р. Мочурица), планинските притоци на р. Марица и водосбора на р. Арда;

        -  Западнобеломорски басейн.

Вследствие на оттичане са възможни повишения в долните течения на основните реки южно от гр. Бургас.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 20.04 във водосборите на:

        -  р. Камчия (р. Комлудере, р. Елешница, р. Луда Камчия, р. Папаздере, р. Балабандере, р. Нейковска, р. Казандере, р. Голяма река, р. Потамишка, р. Бяла река);

        -  р. Тунджа (р. Мочурица, р. Сигмен);

        -  р. Струма (по основната река).

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0