На площ от 0,01 процента от горите в Централен Балкан се предприемат поддържащи и възобновителни дейности

16 септември 2021 | 14:27

С писмо до директора на дирекция „Национален парк „Централен Балкан“ министър Асен Личев съгласува изпълнението на поддържащи и възобновителни дейности в границите на парка на площ от 0,01 процента от териториите, заети с гори.

Извършената оценка на състоянието на горските екосистеми в Национален парк „Централен Балкан“ за 2021 г. е показала много добро състояние на горските екосистеми в парка, както и че те са устойчиви, в добро състояние и имат добри условия за самоподдържане и саморегулиране на протичащите в тях естествени процеси. Извършването на поддържащи и възстановителни дейности в горите е необходимо единствено в 0,01 процента от териториите, заети с гори.

Дейностите включват отстраняване на паднали дървета при почистване на пътища и туристически пътеки, премахване на дървесина в състояние, застрашаващо живота на посетителите или действащата инфраструктура, както и премахване на увредена дървесина от ветровали и коренова гъба на достъпни места. С реализирането им се цели поддържане на добро здравословно състояние на горските екосистеми.