На пресконференция в МОСВ ще бъде представен пилотен проект за създаване на система за управление на р. Искър

25 юни 2019 | 12:58

Дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите (МОСВ) организира откриваща пресконференция за представяне на пилотния проект за „Създаване на Система за управление на басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“. 

Събитието ще се проведе на 27 юни от 10.00 часа в зала „Европа” на МОСВ на бул. „Мария Луиза“ 22. На него ще бъдат представени основните цели, дейностите, предвидени за изпълнение, както и очакваните резултати, които трябва да бъдат постигнати. В пресконференцията ще участват и представители на фирмите, спечелили поръчка за осъществяване на проекта. Поканени са и представители на общините и областните администрации, на територията на които ще се осъществяват дейностите, на областните информационни центрове в София и Враца, както и асоциираните партньори по проекта НЕК ЕАД, НИМХ и „Напоителни системи“ ЕАД.  Дирекция „Управление на водите“ е бенефициент по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Проект  „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020” в рамките на приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища. Стойността на проекта е 6 964 000 лв., от които 85 %  или 5 919 400,00 лв. средства от Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз (ЕС) и 15 % или 1 044 600 - национално съфинансиране).