На работна среща по инициатива на РИОСВ – Хасково са одобрени действия за проследяване качеството на въздуха над Димитровград

29 септември 2021 | 16:13

 

На 29.09.2021г по инициатива на РИОСВ – Хасково се проведе работна среща в Областна администрация Хасково с участието на представители на Областна администрация Хасково, Община Димитровград, РИОСВ – Хасково и ТЕЦ  “Марица 3” АД – гр. Димитровград. Срещата е по повод отчетени неколкократни превишения на концентрации на серен диоксид  в атмосферния въздух над Димитровград, свързани с възобновяване работата на ТЕЦ  “Марица 3”, и преразглеждане на издаденото на оператора комплексно разрешително. Участниците в срещата се обединиха около решение за предприемане на следните действия:

С цел проследяване в реално време качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района на града, да бъде проучена възможността Община Димитровград да закупи анализатори, които да се позиционират в различни точки на града;

С цел измерване качеството на атмосферния въздух над града, да бъде отправена заявка към Изпълнителната агенция по околна среда за извършване на измервания на КАВ с  мобилна автоматична станция за период поне от един месец. Мястото на станцията ще бъде определено от Община Димитровград и вероятно ще бъде в източната част на града, най - близко разположена до ТЕЦ „Марица 3“ АД;

С цел оптимизиране на горивния процес и пречистване на газовия поток в процеса на експлоатация на топлоелектрическата централа, в момента е в ход процедура по преразглеждане на условията в издаденото на оператор ТЕЦ „Марица 3“ АД комплексно разрешително за горивна инсталация.