Националният експертен съвет по изменение на климата ще заседава на 1 септември

30 август 2016 | 15:19

Третото заседание на Националния експертен съвет по изменение на климата ще се състои на 1 септември. За участие в него са поканени представители на държавните институции, научните среди и неправителствените организации, чиято дейност има пряко отношение към климатичните промени.

На заседанието ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с разработването на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата. Основна стратегическа цел на документа е да очертае рамката на действие в борбата с изменението на климата за периода до 2030 г. и да насочи усилията на страната към действия, водещи до намаляване отрицателното въздействие на климатичните промени. Членовете на Съвета ще бъдат запознати с Техническото задание за разработване на Стратегията.

Националният експертен съвет по изменение на климата е създаден като консултативен орган към министъра на околната среда и водите, съгласно Закона за ограничаване изменението на климата. Заседанията на Съвета се свикват по въпроси, които изискват становището и компетентността на широк кръг заинтересовани ведомства и организации или когато това е предвидено в нормативен акт. Съветът е консултативен орган, който подпомага министъра на околната среда и водите при формирането на позиции, становища и поемането на инициативи за цялостно провеждане на държавната политика по ограничаване изменението на климата.

Съветът ще заседава от 14 часа,  в сградата на МОСВ на ул. „У. Гладстон“ - 67.