Не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух в град Казанлък

11 август 2008 | 11:00


Няма замърсяване на въздуха в град Казанлък. Това показаха измерванията на мобилната станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Регионална лаборатория-Стара Загора към Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/.
След инцидента вчера в казанлъшкото предприятие "Арсенал" АД, по искане на директора на РИОСВ-Стара Загора, мобилната станция бе разположена пред сградата на общината.
До 8:00 часа тази сутрин станцията извършваше непрекъснат контрол на параметрите, характеризиращи качеството на въздуха. Концентрациите на всички наблюдавани атмосферни замърсители - серен и азотен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици, сяроводород, метанови и неметанови въглеводороди и въглероден оксид са многократно под нормите.