Не са констатирани нарушения на площадките за сепариране на битови отпадъци в районите Люлин и Надежда, установи проверка на РИОСВ – София

05 февруари 2009 | 10:54


Не са констатирани нарушения на площадките за сепариране на битовите отпадъци, стопанисвани от фирма „Екобулсорт” ООД в районите Люлин и Надежда. Това показват резултатите при направена проверка на сепариращите инсталации от РИОСВ – София.
При проверката беше установено, че инсталациите за сепариране работят в нормален режим и всички съоръжения към тях са в изправност. Няма неправилно съхранени и разпилени отпадъци в района на площадките.
От стартирането на предварителната обработка на твърдите битови отпадъци до момента на двете площадки са постъпили общо около 22 830 тона необработени отпадъци. От тях 15 440 тона се извозват към депото в Суходол като неоползотворен отпадък.
Инсталациите за предварително третиране на битовите отпадъци на София град и Софийска област са въведени в експлоатация с цел намаляване на количеството на отпадъците постъпващи в депо Суходол, както и в съответствие с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците. Сепариращите инсталации са три – на депо Суходол, с оператор „Чистота Искър” ЕООД, в кв. Филиповци, р-н Люлин и в кв. Требич, р-н Надежда, с оператор „Екобулсорт” ООД.
Няма установени нарушения и на инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци в Суходол.