Няма данни за замърсяване от Украйна в българската акватория на Черно море

10 юли 2023 | 16:18
  • Прогнозата за северозападната част на Черно море до 17 юли се запазва благоприятна, като потенциалните замърсители циркулират в изключителната икономическа зона на Украйна;
  • Резултатите от изследване на водните проби, взети на 03.07. от трите брегови пункта – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг, не  показват превишения на съответните норми. Данните изключват  потенциално замърсяване на морската околна среда с изследваните  вещества.
  • Според данните няма притеснения, свързани със зоните за къпане по Българското Черноморие.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Резултатите от изследване на водните проби, взети на 03.07. от трите  брегови пункта – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг, не  показват превишения на съответните норми. Данните изключват  потенциално замърсяване на морската околна среда с изследваните  вещества. Резултатите за цезий-137 и тритий за Дуранкулак море и за Дуранкулак бряг са под границите на специфична активност.

Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и сателитно наблюдение, не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента:

  • Прогнозата за северозападната част на Черно море до 17 юли се запазва благоприятна, като потенциалните замърсители циркулират в изключителната икономическа зона на Украйна;
  • Към днешна дата цифровото моделиране и сателитно наблюдение не показват вероятност за навлизане на потенциални замърсители в изключителната икономическа зона на България;
  • Петната от 5 юли в изключителната икономическа зона на България не се наблюдават на сателитните данни
  • Миксът от днепровски и днестровски седименти към 3-4 юли в украински води, вече не се наблюдава;

Според данните няма притеснения, свързани със зоните за къпане по Българското Черноморие.

МОСВ е в непрекъсната връзка с Морска администрация и ще продължава да следи движението на нефтените петна до пълното им разнасяне.

Ролята на МОСВ е да извършва мониторинг и да информира институциите, които носят отговорност за превенцията и отговора на установените рискове. Актуална информация за резултатите от направените измервания се предоставя своевременно на компетентните институции и обществеността.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория - Варна към ИАОС следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг. МОСВ е в постоянен обмен на информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море.

Мониторингът за състоянието на морските води е координиран с Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма за спокойното протичане на туристическия сезон.

Сигнали при възможни признаци за замърсяване по бреговата ивица могат да се подават на Зеления телефон на МОСВ: 0887 088 440 или 02/9888205, както и на електронен адрес: nccw@moew.government.bg, а така също и на Зеления телефон на РИОСВ - Варна: 0884 290 634 или 052/634 582, РИОСВ - Бургас: 0889 096 577 или 056/813 212, БД „Черноморски район“ – гр. Варна: 0886 406 816.

Уважаеми колеги от медиите,

Пресцентърът на МОСВ е на Ваше разположение за допълнителни въпроси, свързани с мониторинга на черноморските води в българската акватория. Електронен адрес: press@moew.government.bg