Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

30 юни 2023 | 14:44
  • Данните от проведеното изследване на крайбрежните води от бреговите пунктове - на 26 юни и от морските пунктове – на 27 юни, не показват потенциално замърсяване на морската околна среда.
  • Измерените стойности във всички шест пункта са под максимално допустимите концентрации и средногодишните стойности

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента.

Последни данни от изследвания на 26 и 27 юни на крайбрежните води:

  • Данните от проведеното от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) изследване на крайбрежните води от бреговите (26.06.2023 г.) и морските пунктове (27.06.2023 г.) не показват потенциално замърсяване на морската околна среда.
  • Измерените стойности във всички шест пункта са под максимално допустимите концентрации (МДК-СКОС) и средногодишните стойности (СГС-СКОС).
  • Според постъпилите в БДЧР официални данни от радиологичен анализ на пробите за цезий-137 и тритий, взети на 19.06.2023 г. от бреговите пунктове, не се установяват превишения.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория - Варна към Изпълнителната агенция по околна среда следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг.

Прогнозата за Северозападната част на Черно море до 6-ти юли се запазва благоприятна, като потенциалните замърсители циркулират в акваторията на Украйна.

МОСВ е в постоянен обмен на информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море. Радиационният фон в Одеска област е в норма. За това информира българското посолство в Киев в редовната си информация, изпратена до МОСВ. Актуална информация за резултатите от направените измервания се предоставя своевременно на компетентните институции и обществеността.

Мониторингът за състоянието на морските води е координиран с Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма с оглед спокойното протичане на туристическия сезон.

Сигнали при възможни признаци за замърсяване по бреговата ивица могат да се подават на Зеления телефон на МОСВ: 0887 088 440 или 02/9888205, както и на електронен адрес: nccw@moew.government.bg, а така също и на Зеления телефон на РИОСВ - Варна: 0884 290 634 или 052/634 582, РИОСВ - Бургас: 0889 096 577 или 056/813 212, БД „Черноморски район“ – гр. Варна: 0886 406 816.

Електронен адрес: press@moew.government.bg

Уважаеми колеги,

Пресцентърът на МОСВ е на Ваше разположение за допълнителни въпроси, свързани с мониторинга на черноморските води в българската акватория.

Електронен адрес: press@moew.government.bg