Няма опасност за екологичното равновесие на язовир „Ивайловград“

23 август 2021 | 16:38

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и РИОСВ-Хасково извършиха проверка на язовир „Ивайловград“ по разпореждане на МОСВ в неделя след сигнал на „зелен телефон“ за измиране на риба в акваторията на водното тяло. Проверката установи, че няма замърсяване на водите. При спада на нивото на язовира и поради специфичния му релеф, на места се образуват малки плитки участъци, в които остават рибни пасажи. Малките количества вода и ниските нива на кислород са причина за измирането на рибата в тези участъци.

Във връзка с управлението на водите в този язовир, министерството отбелязва, че още в началото на юни министърът на околната среда и водите Асен Личев разпореди да отпадне указанието от предходното правителство обемите на язовирите от каскада „Арда“ да се поддържат постоянно при 20% свободен обем от общия завирен обем. Язовир „Ивайловград“ е част от енергийната система на страната и не е налице приоритетно осигуряване на питейно-битови нужди по Закона за водите. Следва да отчетем и натовареността на енергийната система при високите температури през тези месеци.

В допълнение и в отговор на рибопроизводителите, в язовир „Ивайловград“ има учредени две аварийни зони за преместване на садките, в случай на извънредни обстоятелства. За това са информирани и в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Не на последно място България има задължение за осигуряване на водни количества за напояване в съседна Гърция – то произтича от Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Народна Република България и Кралство Гърция (Обн. ДВ. бр. 87 от 3 ноември 1964 г.). Според нея ежегодно в периода май-септември чрез месечните графици се освобождават допълнително водни обеми от язовир „Ивайловград“ за напояване в Гърция. Българската страна е задължена да доставя на гръцката страна  регулирана вода от река Арда за напояване на земи на гръцка територия всяка година в размер на 186 млн. куб. метра при година с 85% обезпеченост за срок от 60 години, т.е. до 2024 г.