Няма превишаване на следените от РИОСВ-Пловдив замърсители на атмосферния въздух в Пловдив

09 септември 2008 | 11:51


Няма превишаване на следените от РИОСВ-Пловдив замърсители на атмосферния въздух от пожара на депото за твърди битови отпадъци край Цалапица. Това установи проверка на място на експерти от екоинспекцията и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда.
Данните от автоматичната измервателна станция „Евмолпия” в Пловдив показват, че няма превишение на средночасовите норми на озона, азотния диоксид, въглеродния оксид и серния диоксид. Слабо е завишена концентрацията на фини прахови частици. Мобилната станция на Регионалната лаборатория е разположена край село Оризаре, в чиято посока вятърът навява дима от пожара. До момента не са отчетени превишения на пределно допустимите концентрации на следените замърсители с изключение на слабо завишаване на стойностите на неметанови въглеводороди.
При проверката на екоинспекторите на място се установи, че пожарът е възникнал около 20.00 часа на 8 септември на площадката, на която се разтоварва сметта. Служителите на депото са предприели незабавни мерки за овладяването му, но вятърът е прехвърлил огъня на съседните площи. В момента от пожара са обхванати около 8 дка от депото. Служителите на сметището подготвят резервна площадка за депониране на отпадъци за възстановяване на сметоизвозването.
Замерванията на въздуха от мобилната станция ще продължат.