Няма превишения на нормите за качество на въздуха след пожара на депото в Кърджали

14 юли 2023 | 17:09

След сигнал, постъпил късно снощи в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково за възникнал пожар в клетки 1 и 3 на депото за битови отпадъци в Кърджали, експерти на Регионалната лаборатория в Хасково към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха замервания за качеството на атмосферния въздух в най-близкото населено място - село Глухар.

Предварителните резултати показват, че няма превишения на нормите и няма опасност за здравето на населението.

Едновременно с това е проведена извънредна проверка от експерти на РИОСВ - Хасково в регионалното депо за битови отпадъци за изясняване на обстоятелствата, довели до разпалване на битовите отпадъци, и установяване на предприетите мерки за локализиране на пожара и спиране горенето на отпадъците.

На място е констатирано, че Община Кърджали, която е оператор на Регионалния център за управление на отпадъците, е предприела мерки и изпълнява необходимите действия за ограничаване и спиране на горенето на депонираните битови отпадъци в клетки 1 и 3.

РИОСВ – Хасково е дала предписание да се извършва запръстяване на отпадъците в обем и обхват, които да доведат до пълно погасяване на пожара.