Няма превишения на средноденонощните норми за сероводород в Разград

20 юли 2023 | 17:00

Не са отчетени превишения на средноденонощните норми по показател сероводорд при второто за тази година измерване в периода 7 – 20 юли, проведено с Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околната среда в Раград. Съгласно екологичното законодателство нормите за сероводород са: максимално еднократна концентрация (0,005 милиграма на кубичен метър), която е часова стойност; и средноденонощна норма, която е 0,003 милиграма на кубичен метър. В рамките на 13 денонощия са отчетени отделни пикови концентрации на максимално еднократната стойност на този атмосферен замърсител. Средноденонощната норма не е превишавана.

Освен по показател сероводород, МАС е извършила непрекъснати измервания и за серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон. Стойностите по тези показатели са в норма. През периода е отчетено едно превишение на фини прахови частици 10 микрона - два пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър, регистрирано на 14 юли.

След като получи официалните протоколи от измерванията от Регионална лаборатория – Русе, инспекцията ще ги предостави на вниманието на общината и РЗИ-Разград.

Град Разград е включван редовно в годишните графици на МАС на Регионалната лаборатория - Русе към ИАОС за контрол на качеството на атмосферния въздух. Регулярните планови измервания се извършват във връзка с постъпили сигнали за миризма на сероводород през предходните години и с цел да се оцени влиянието от дейността на операторите с издадени комплексни разрешителни на територията на община Разград.

Мобилната станция отговаря напълно на изискванията на европейските стандарти за измерване на качеството на атмосферния въздух. Преди и след всяко измерване се извършва контролна проверка на всеки отделен анализатор с еталонни газове с цел да се гарантира качеството на резултатите. Тези измервания са част от Националната система за мониторинг на околната среда.