Няма замърсяване на атмосферния въздух в Пловдив и селищата в близост до сметището на Цалапица, сочат замерванията на РИОСВ-Пловдив

10 септември 2008 | 11:47


Денонощното замерване на атмосферния въздух в Пловдив и Оризаре показва, че средночасовите стойности на наблюдаваните замърсители са в норма. Следените от автоматичната измервателна станция „Евмолпия” на екоинспекцията в Пловдив азотен диоксид, въглероден оксид и серен диоксид не превишават праговите норми. За денонощието е отчетено слабо завишение на концентрацията на фини прахови частици с 1,94 пъти спрямо средно денонощната норма и превишение на праговата стойност на озона в следобедните часове с 1,01.
По информация на експертите от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда, които замерват от предиобедните часове на 9 септември въздуха с мобилна станция в центъра на село Оризаре, не са отчетени превишения на пределно допустимите концентрации на следените замърсители – серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, озон, амоняк, метан и неметанови въглеводороди. Мобилната станция продължава да следи качеството на въздуха в Оризаре.
Според данните от непрекъснатото наблюдение на атмосферните замърсители няма опасност за здравето на пловдивчани и жителите на селищата в близост до депото за твърди битови отпадъци край Цалапица.