Няма замърсяване на въздуха в с. Богомилово, показват резултатите от първите часове на измерването

28 февруари 2008 | 11:36


Няма замърсяване на въздуха в с. Богомилово, показват резултатите от първите часове на измерването. По искане на РИОСВ – Стара Загора, мобилната станция на Регионална лаборатория – Пловдив бе разположена в югозападната част на с. Богомилово в следобедните часове вчера.
Измерването на качеството на атмосферния въздух е поради продължаващото димене на депото за неопасни отпадъци в местността „Мандра баир”, попадащо в землищата на селата Християново и Богомилово, общ. Стара Загора.
Измервателната апаратура проследява концентрациите на 6 атмосферни замърсителя- въглероден оксид, азотен оксид, серен и азотен диоксид, озон и фини прахови частици. Допълнително се наблюдават и нивата на амоняк, метановите и неметановите въглеводороди.
До 09 :00 часа днес резултатите от измерването не дават данни за превишение на праговите стойности на средночасовите норми на наблюдаваните атмосферни замърсители.
Станцията продължава да извършва измерване на качеството на атмосферния въздух в село Богомилово и в следобедните часове.

На 26 февруари 2008 г. на зеления телефон на РИОСВ-Стара Загора бе подаден сигнал от живущи в село Еленино, общ. Стара Загора за замърсяване на атмосферния въздух в селото, в резултат на димене на депото „Мандра баир”.
Експертите осъществиха две контролни проверки на депото за неопасни отпадъци. При първата проверка бе установено димене на площ от около 20 дка на югозападния склон на работния участък на депото и дадоха предписание на оператора да извършва запръстяване на отпадъците до потушаването му. Втората контролна проверка показа, че операторът изпълнява даденото предписание от РИОСВ-Стара Загора и дименето се наблюдава на по – малка площ.
Заради констатирано нарушение, с което операторът на депото не е спазил условията в издаденото им разрешително за дейности с отпадъци и е в нарушение на Закона за управление на отпадъците, РИОСВ – Стара Загора образува административно – наказателна преписка на „Нелсен – Чистота” ООД, Стара Загора.