Община Казанлък е с нова водопроводна мрежа

14 декември 2023 | 12:15

Мащабният ВиК проект е финансиран със средства по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

 

Община Казанлък вече разполага с нова водопроводна мрежа. Дейностите са в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора“. Изпълнените дейности са на обща стойност 27 млн. лв.

По проекта в агломерация Казанлък са изградени два обекта – единият е свързан с градския водопровод, а другият – с реконструкция на довеждащия водопровод от водоизточник „Сахране”.

В Казанлък беше осъществена подмяна на над 20 хиляди метра водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което се обособиха три зони за управление на потреблението. В тях с точност се измерва подадената и консумираната вода и се следят индикаторите за дебит и налягане. Реконструирани са 863 м от канализационната мрежа на града. 

Основните постигнати цели след успешното изпълнение проекта са реконструкция на старата водопроводна мрежа по улиците на трите зони и преустановяване на авариите. Монтирани са водомери с логери, чрез които се измерват подадени и консумирани водни количества и налягане. Поставени са пожарни хидранти съгласно строително-техническите правила за осигуряване на безопасност при пожар. Извършени са дейности по ограничаване на инфилтрацията в канализационната мрежа, което ще подобри работата на пречиствателната станция за отпадъчни води.

В рамките на проекта е извършена реконструкция на външния довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до водоем при Централната помпена станция в Казанлък, като са положени тръби с обща дължина 12 386 метра.

Монтирани са разпределителни шахти в местата на пресичане на довеждащия водопровод с двата довеждащи водопровода от другите водоизточници. Това дава възможност при необходимост да се прехвърлят водни количества между водоснабдителни системи „Казанлък“ и „Стара Загора-Дунавци“. Целта е да се постигне гъвкав режим на експлоатация на двете водоснабдителни системи за задоволяване нуждите на двата най-големи града на обособената територия.

Това е най-мащабният ВиК проект в община Казанлък. Неговото изпълнение започна в началото на 2022 г. и всички дейности приключиха в срок.