Одобрена е Морската стратегия на България

28 декември 2016 | 12:39

Министерският съвет прие Морската стратегия на Р България и Програмата от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на морската околна среда, в изпълнение на изискванията на Рамковата Директива за Морска Стратегия 2008/56/ЕС (РДМС).

Стратегията е разработена за морските води, включващи крайбрежните и териториалните води, и изключителната икономическа зона на България.За крайбрежните води тя допълва Плана за управление на речните басейни на Черноморски район. Документът e насочен към опазване и подобряване на състоянието на морската околна среда, а предвидените мерки ще се изпълняват в периода 2016-2021 г.

В програмата са включени 6 национални и 17 трансгранични мерки за създаване на синхронизирани и представителни мрежи от морски защитени територии за България и Румъния, планове за управлението им, разработване на Регионален план за действие за Черно море по отношение на морските отпадъци, разработване и прилагане на общ план за действие за ранно откриване и оценка на въздействието на неместни видове и др. Част от мерките са насочени към въвеждането на насърчителни механизми за използване на щадящи техники за риболов и добив на морска храна,  за регулиране на подводния шум и подобряване на съществуващото законодателство.

Морската стратегия е разработена в координация с местни и национални власти, научни институти, НПО и бизнес. Програмата от мерки на Морската стратегия е подготвена в сътрудничество с органите по опазване на околната среда на Румъния.

Морската стратегия за периода 2016-2021  е публикувана на интернет страницата на Басейнова дирекция Черноморски район и на МОСВ  (http://www5.moew.government.bg/?page_id=44454 )