Одобрена е позицията на България за неформална среща на министрите на ЕС по околна среда

14 юли 2021 | 14:41

Правителството одобри позицията на България за неформалната среща на министрите на Европейския съюз (ЕС) по околна среда, която ще се проведе на 20 и 21 юли 2021 г. в Любляна, Словения.  

В дневния ред на заседанието е предвидено министрите да обменят първоначални мнения по законодателния пакет „Адаптиране към 55%“. Той представя вижданията на Европейската комисия за постигането на повишената климатична цел за намаление на емисиите парникови газове на EС с „най-малко 55%“ до 2030 г., като се залага пътя към климатична неутралност до 2050 г. и се отчита нуждата от принос от всички сектори.

В рамките на предстоящите преговори по законодателния пакет „Адаптиране към 55%“ и в съответствие със защитаваната до момента позиция приоритети за България остават: осигуряването на адекватна улесняваща рамка; отчитане на националните особености (в т.ч. покупателна способност, националните възможности, стартови позиции, ранни усилия и ограничения); спазването на принципа за технологична неутралност (в т.ч. правото на държавите членки да определят енергийния си микс); запазването на конкурентоспособността на националната индустрия; справедливо разпределение на ползите и усилията от прехода; осигуряване на европейско финансиране (вкл. за ограничаване на енергийната бедност); избягване на допълнителни разходи за домакинствата, достъпна цена на енергията и осигуряване на гаранции за постигане на нужния справедлив социално икономически преход.

В хода на преговорите българската страна ще настоява за намирането на адекватно решение за справяне с проблема с емисиите от транзитния трафик, особено в граничните региони на ЕС.

В рамките на срещата ще бъдат обсъдени напредъкът в подготовката и очакванията към две предстоящи срещи на международно ниво в областта на климата и биологичното разнообразие – 26-та Конференция на страните по РКООНИК (1-12 ноември 2021 г., Глазгоу) и 15-та Конференцията на страните по Конвенцията за биологично разнообразие (11 – 24 октомври 2021 г., Кунмин).

Държавите-членки на ЕС ще обменят мнения и по напредъка в изпълнението на инициативата на ЕС за опрашителите. Споделяме разбирането, че ситуацията с намаляването на дивите опрашители и медоносните пчели е изключително тревожна, както от гледна точка на рисковете за околната среда, така и с оглед на потенциалните икономически загуби. Категорични сме, че са необходими спешни действия за тяхната защита.