Организирано е събирането и съхранението на нерегламентирано изхвърлените метални съдове с неясно съдържание след проверка на РИОСВ - Хасково

26 февруари 2024 | 16:38

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково извърши проверка по сигнал за нерегламентирано изхвърлени метални съдове с неясно съдържание в местността „Дурхана“, на пътя за село Крум, община Димитровград. В проверката участваха представители на Община Димитровград, която веднага организира събирането и съхранението на варелите.
На място експертите са констатирали наличието на 19 плътно затворени метални варела с неопределно съдържание. Върху металните съдове, които са силно корозирали, не е обозначено съдържанието. На терен органолептично се усеща миризма на летливо органично вещество с неизвестен произход. Повечето от варелите са запечатани, един е разрязан, друг е без капак. На места по терена е разлята част от веществото. От Община Димитровград веднага бяха предприети действия за разчистване на нерегламентирано изхвърлените отпадъци, организирано е тяхното събиране и безопасно съхранение.

РИОСВ – Хасково възложи, а Регионалната лаборатория – Хасково към Изпълнителната агенция по околната среда взе почвени проби, които да бъдат анализирани по следните показатели: полициклични ароматни въглеводороди, полихлорирани бинефили и органохлорни пестицити – органични замърсители в почвите. Резултатите от лабораторните анализи ще покажат има ли замърсяване на почвата.

По време на проверката е дадено предписание на Община Димитровград събраните метални съдове да бъдат съхранявани в склад с контролиран достъп и в срок до 6 месеца да бъдат предадени за третиране. Предписано е още да се събере и съхранява на безопасно място разлятото количество вещество с неизвестен произход заедно с видимо замърсената от него почва.

На мястото, където са намерени нерегламентирано изхвърляните метални варели, е констатирано и наличието на излезли от употреба гуми и строителни отпадъци. На община Димитровград е дадено предписание за предприемане на необходимите мерки за разчистване на замърсения терен.