От 1 юни се забранява влизането в Деветашката пещера

22 май 2008 | 11:11


От 1 юни се забранява влизането в Деветашката пещера. Това ограничение се налага, за да не се нарушава нормалното възпроизводство на прилепните колонии в пещерата. Тя е сред най-големите местообитания на защитените от Закона за биологичното разнообразие видове прилепи. В същото време е и със статут на защитената територия по Закона за защитените територии.
За нормалното възпроизводство на прилепните колонии, обитаващи пещерата, е забранен достъпът на хора в периода 1 юни - 31 юли. В сухия ръкав на пещерата се размножават пещерен дългокрил, голям подковонос, малък подковонос, двуцветен нощник и др. Прилепите са добре защитени в големите скални нищи и високите сводове. През двата месеца, в които е забранено посещението, женските прилепи се събират и раждат обикновено по едно, рядко по две малки. В пещери като Деветашката, в колониите има хиляди прилепи. Именно през този период има голяма опасност малките да паднат на земята при обезпокояване и да загинат.
Според Закона за защитените територии, за да се провеждат в защитена територия като Деветашката пещера състезания, лагери или други свързани с екстремни спортове надпревари, е необходимо съгласуване с Министерството на околната среда и водите. Експертите от министерството определят режим при какви условия може да се проведе лагер, надпревара или друга дейност в защитената територия, с цел да се гарантира нейното опазването и съхраняване на защитените видове в нея.
Деветашката пещера е част от НАТУРА 2000, попадайки в две защитени зони по директивите за птиците и местообитанията - “Деветашко плато”.
През следващите два месеца РИОСВ – Плевен ще контролира дали се спазва забраната.
Деветашката пещера е един от природните карстови феномени на централния предбалкански карст, намиращ се между реките Осъм и Янтра и между гр. Ловеч и гр. Летница. В преддверието на пещерата има седем естествени светли отвори, наричани още "окна". Под тях има огромна зала с площ от около 20 400 кв.м. Пещерата е овален вход с височина 30 метра и ширина 35 м. Във вътрешността се разделя на два ръкава.
През 1996 г. Министерството на околната среда, с цел запазване на уникалните природни феномени, археологически ценности, местообитания на редки животински видове, обявява Деветашката пещера за природна забележителност /категория защитена територия/.