От днес започват контролни измервания на качеството на атмосферния въздух в гр. Ботевград

21 януари 2008 | 11:25


Започват контролни измервания на качеството на атмосферния въздух в гр. Ботевград. По предложение на РИОСВ – София, Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ определи гр. Ботевград за извършване на целогодишен имисионен контрол. От днес мобилната автоматична станция на ИАОС започва контролното мерене в града.
Местата, в които ще измерва мобилната лаборатория са четири, в различни точки на града, определени от столичната екоинспекция и съгласувани с общинското ръководство. Измерването ще се извършва всеки месец в рамките на четири денонощия.
Ще се измерват прах, серен диоксид, азотен диоксид, сероводород, аерозоли на оловото, хлор, амоняк, флуороводород; феноли, прах, тежки метали и др. Допълнително ще се измерват метеорологични данни, озон, въглероден оксид и общи въглеводороди.
Това контролно измерване ще позволи едно системно наблюдение на качеството на въздуха в този район на Софийска област, каквото до сега не е правено.