От началото на този месец се забранява любителският риболов в Шабленското и Дуранкулашкото езера

06 април 2009 | 10:32


От 1 април до 30 юни се забранява любителският риболов в защитена местност “Дуранкулашко езеро” и защитена местност “Шабленско езеро”. Разрешените периоди и места за риболов са регламентирани в приетите планове за управление на двете защитени местност, утвърдени със заповеди на министъра на околната среда и водите.
В двете защитени местности се извършват ежедневни проверки от експерти и специалисти към РИОСВ-Варна.
Съгласно Закона за защитените територии, физическо лице, което осъществява дейност в защитена територия в нарушение на режима се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.