Отбелязваме Деня на „Натура 2000“

17 май 2018 | 16:11

За втора поредна година, България, като държава-членка на ЕС се включва в отбелязването на Европейския ден на мрежата "Натура 2000", който съвпада и с отбелязването на 26 годишнина от създаването на програма LIFE на ЕС. Денят на "Натура 2000" се отбелязва, съгласно специална Декларация подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета и Комитета на регионите. Датата е определена във връзка с одобрената през 1992 г., Директива за местообитанията на ЕС,  която заедно с Директивата за птиците (одобрена по-рано през 1979 г.), създава основа за изграждане на мрежата.

Днес "Натура 2000" се състои от повече от 26 000 обекта на територията на ЕС и моретата, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на Съюза. Програмата е създадена заради изпълнението, актуализацията и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност.

"Натура 2000" заема централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биоразнообразието. Мрежата, обхващат над 18 % земна площ и 7% от околните морета.

Целта на мрежата е да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа. Добре функциониращите екосистеми осигуряват ползи за човешкото здраве, за обществото и икономиката.

"Натура 2000" осигурява множество екологични предимства, като същевременно изпълнява редица жизненоважни социални и икономически функции. Около 4,4 млн. работни места в ЕС зависят пряко от здравите екосистеми и значителен дял от тях са разположени в границите на защитени зони от мрежата "Натура 2000". Освен това финансовите ползи, които произтичат от самата мрежа, се изчисляват на около 200 до 300 млрд. евро годишно.

По повод Деня на "Натура 2000" и отбелязването на 26 годишнината на програма LIFE, Министерството на околната среда и водите организира информационен ден,  на който Националното звено за контакт по програма LIFE и Управляващите органи на финансиращи програми ще представят допустимите за финансиране мерки свързани с  "Натура 2000".

 

Желаещите да участват в информационния ден, трябва да попълнят и изпратят заявка на ел. адрес: akoleva@moew.government.bg.

Линк към формата на заявката можете да намерите ТУК. Крайният срок за получаване на заявките е 21 май.