Отбелязваме Световния ден на почвата

05 декември 2022 | 12:02

5 декември е определен от Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) и се отбелязва официално като Световен ден на почвата за пръв път през 2014 г.

Инициативите за Световния ден на почвата тази година (World Soil Day 2022 г. ) се провеждат под мотото „Почвите: откъдето започва храната“ и имат за цел да се повиши осведомеността за това, колко важно е да се поддържат здрави екосистемите и благосъстоянието на хората чрез справяне с предизвикателствата в управлението на почвите.

В България държавната политика за опазване на почвените ресурси на национално, регионално и местно ниво се осъществява чрез изпълнението на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите 2020 – 2030 г., която е програмен документ с ясно дефинирани цели и мерки за практическо приложение. Основна цел на програмата е да се обезпечи опазването на почвите от ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване, намаляване на почвеното органично вещество, замърсяване, запечатване, свлачища и да се осигури устойчиво ползване, запазване за бъдещите поколения и при необходимост възстановяване на земите и функциите на почвите.

Като член на Европейския съюз (ЕС) действията на България за опазване на почвите са свързани с изпълнението на общоевропейските стратегии и приоритети. България подкрепи приетата Стратегия на ЕС за почвите до 2030 г. за усвояване на ползите от здравите почви за хората, храните, природата и климата. Основни дейности в Стратегията на ЕС за почвите до 2030 г. са свързани с: изготвяне на методика и показатели за оценка на степента на опустиняване и влошаване качеството на земите в ЕС; участие в програмата на ООН за определяне на цели за неутралност по отношение на деградацията на земите (Land degradation neutrality (LDN)); информация за състоянието и влошаването на качеството на земите и опустиняването в ЕС.