Отговор на Дора Янкова, народен представител от ПГ „БСП за България“, относно замърсяване на водата за пиене в община Златоград и замърсената река Върбица

15 декември 2017 | 14:31

15 декември 2017 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЯНКОВА,

През 2017 г. са възникнали три аварийни ситуации – замръзване на хвостохранилище „Ерма река“ през февруари, обилни валежи и ледотопене през март и обилните валежи през ноември. В резултат са  изтекли непречистени отпадъчни води от хвостохранилището в р. Голяма, приток на р. Върбица. От РИОСВ – Пловдив , Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда са извършени незабавни проверки.

През февруари е приложена принудителна административна мярка за спиране на дейността на фабриката до нормализиране работата на хвостохранилището. На 28 ноември т. г. на оператора са предписани мерки за предотвратяване на бъдещи замърсявания и извършване на ежедневен мониторинг на отпадъчните води.

В резултат, конкретните мерки са подобряване на пропускливостта на р. Ерма, което се изпълнява, възлагане на проект за помпено транспортиране на пулпа от обогатителната фабрика до опашката на хвостохранилището – със срок до 30 януари 2018 г., и почистване на 100 дка тръстика от язовирното езеро, което трябва да се извърши до юли 2018 г.

В периода 29 ноември – 13 декември от контролните органи на МОСВ са извършени шест проверки, удостоверяващи изпълнението на първата мярка. Резултатите от ежедневен собствен мониторинг на отпадъчните води не показват превишения.

За  констатираните на 28 ноември превишения на „Горубсо Златоград“ АД  стартирана административно-наказателна процедура и е съставен акт.

Въпросът за качеството на питейните води е от компетенциите на министерството на здравеопазването и ВиК оператора и не мога да дам по-конкретен отговор.

На 13 декември 2017 г. при областния управител на Смолян е проведена междуведомствена работна среща с участието на всички заинтересовани страни: МОСВ, Министерство на енергетиката, Държавната агенция по метрология и технически надзор, Басейнова дирекция – Пловдив, РИОСВ, РЗИ, ВиК, Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, кмета и председателя на ОбС на Златоград, управителят на област Кърджали и представители на „Горубсо Златоград“ АД. Компетентните институции докладват, че няма отклонение в показателите на питейната вода. С цел прозрачност, контролните органи канят представители на местната власт и гражданското общество при вземането на проби. От междуведомствената комисия е извършена проверка и оглед на място и са предложени мерки за подобряване на питейно-битовото водоснабдяване на  Златоград.  

Съгласно приетия втори План за управление на речните басейни (ПУРБ), водите в горното течение на река  Върбица, са оценени в лошо химично и екологично състояние.

В ПУРБ са включени четири мерки за подобряване на състоянието на водите. До 30 януари 2018 г. дружеството е задължено да представи програма с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки.