Отговор на питане от народния представител Христо Грудев от ПГ на ПП ГЕРБ относно разработване и провеждане на държавната политика в областта на околната среда

01 септември 2017 | 16:09

Уважаеми господин Грудев,  в отговор Вашето питане, бих искал да Ви представя политиката на Министерството на околната среда и водите (МОСВ):

Цялостната ни дейност за осъществяване на интегрирана политика в областта на околната среда и преход към зелена икономика, която едновременно намалява рисковете за околната среда и гарантира растеж и развитие, защитава здравето и благосъстоянието на хората и опазва биологичното разнообразие е насочена към осъществяването на три основни приоритета:

  • Опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал на страната;
  • Развитие на ефективна от гледна точка на използването на ресурсите, екологосъобразна и нисковъглеродна икономика
  • Осигуряване висока степен на защита на гражданите от свързани с околната среда въздействия върху здравето и благосъстоянието им.

Непосредствените усилия на министерството са насочени към това, да подпомогнем процеса на прилагане на екологичната политика, като намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса. В тази връзка работим в активно сътрудничество с редица работодателски организации, които предлагат конкретни мерки за намаляване на административната тежест и съкращаване на срокове за издаване на документи от компетентността на ведомството ни. В процес на обсъждане сме с тях и на идеята за обединяване на някои от големите екологични процедури. Основна цел е да осигурим еднаква конкурентна среда, подходяща и благоприятна за бизнеса, като се прилагат по един и същи начин правилата за контрол и издаване на разрешителни и решения -  безпристрастно и съгласно екологичното законодателство.

Във фокуса на политиката трябва да бъде към човека и неговото благосъстояние. Здравословна околна среда, разумно използване на ресурсите, опазване на биологичното разнообразие и природата са едната страна на екологичната политика. Създаването на възможности за икономически растеж, ръст на БВП и по-високи доходи на хората е другата страна.

Следваме подход за минимизиране на възможните напрежения между политиките за опазване на природата и икономическата дейност. Отстраняваме слабости в прилагането на законодателството, интегрираме екологичните цели в различни области, повишаваме достъпа до данни. Усъвършенстваме комуникацията и стимулираме активното участие в провеждането на политиките по околна среда на всички заинтересовани страни.

С цел създаване на финансова, стратегическа, нормативна и регулаторна рамка, в полза на „зеленото” икономическо развитие, Mинистерството на околната среда и водите работи в партньорство с местната власт и бизнеса за насърчаване на инвестициите в екологична инфраструктура, както и в мерки за защита на човешкото здраве и опазване на природния капитал.

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е основния финансов инструмент. Средства по Програмата се предоставят приоритетно на общините с нарушено качество на въздуха за разработване/актуализация на общинските програми за качеството на въздуха. Предстои да бъдат финансирани инвестиционни мерки, насочени към битовото отопление и общественият транспорт. Продължава работата на междуведомствена работна група, която трябва да предложи промени в законодателството, насочени към ограничаването на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, които се продават за битово отопление. В рамките на тази група се очаква да бъде решен и проблемът с предоставянето на помощи за отопление. Инициирахме създаването на междуведомствена работна група с участието на заинтересованите страни, която да обсъди прилагането на спешни мерки във връзка с транспорта. Става дума преди всичко за подобряване на контрола по отношение съответствието на моторните превозни средства с техническите изисквания, на които трябва да отговарят, с оглед намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух.

В контекста на постигане на целите по използване на отпадъците като ресурси, финансирането по ОПОС 2014-2020 г. има за цел управлениеto на отпадъците по начин, който не застрашава живота и здравето на хората и им предоставя една чиста и благоприятна околна среда. Насърчаваме съвременни технологии, като стремежа ни е бизнесът да работи за реализирането на принципите на кръговата икономика и да инвестира в технологии за оползотворяване на отпадъците, което носи добавена стойност на предприятията. За подобряване средата на живот на населението, продължава изграждането на регионалните системи за управление на отпадъците и поетапното осигуряване на допълнителни финансови средства за общините, които трябва да изпълнят задълженията си за закриване и рекултивация на старите сметища. Един от основните приоритети в работата на Министерството към момента е постигането на възможност за дерогация от предложената цел по депониране, тъй като не е налице яснота относно възможностите за финансиране след 2020 г., както и допустимостта на определени видове инсталации и дейности по третиране на отпадъци. Договорения мандат за преговори с ЕП между държавите членки в Съвета на ЕС предвижда възможности за дерогация, от които и България би могла да се възползва, което може да се отчете като един успех в преговорния процес на ЕС.

Инвестициите в сектор „Води“ са насочени към подобряване пречистването на отпадъчни води и разходоефективно управление на ресурсите за питейните  вода. По този начин осигуряваме нови възможности за бизнеса и повече „зелени“ работни места. Програмата на МОСВ за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия, със средства от Националния доверителен екофонд е друга конкретна стъпка към намирaнe на  баланс между трите точки – опазване на околната среда, икономическо развитие и повишаване качеството на живот.