ОТГОВОР НА ВЪПРОС ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ГЕРБ, ОТНОСНО ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА В РАЗГРАД

05 октомври 2018 | 11:35

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

С цел оценка на качеството на атмосферния въздух, Разград е включен в графика за контролни измервания с мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителната агенция по околна среда. В периода януари-септември 2018 г. са проведени три измервания на качеството на атмосферния въздух (през месеците март, юни и август). Съгласно резултатите от измерването, през март и юни са регистрирани единични минимални превишения на максимално еднократната концентрация за показателя сероводород, а през септември са регистрирани превишения и на средно денонощната концентрация за същия показател. Към настоящия момент, при проведените измервания, не са отчетени превишения на средно денощната концентрация за фини прахови частици. С цел установяване на вероятния източник на неприятни миризми от РИОСВ – Русе са предприети следните действия:

  • Извършени са 9 проверки на обекти (потенциални източници на миризми), разположени на територията на града. В рамките на проведения контрол са взети проби от отпадъчни води от Градската пречиствателна станция за отпадъчни води в Разград към „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, Пречиствателната станция за отпадъчни води на „Биовет“ АД – клон Разград, Пречиствателната станция за отпадъчни води на „Пилко“ ЕООД – Разград и „Амилум България“ ЕАД – Разград. Резултатите от физико-химичния анализ на взетите проби са показали отклонения от индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните документи, издадени на дружествата. За констатираните нарушения от РИОС – Русе са наложени санкции на:
  • „Биовет“ АД - клон Разград – 88 191 лв.
  • „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, Разград (като оператор на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води – Разград) – 67 035 лв.
  • „Амилум България“ ЕАД – 50 000 лв.
  • „Пилко“ ЕООД, Разград – 120 лв.

Предстои съставяне на акт (по реда на Закона за водите) на „Биовет” АД за констатирано непостигане на необходимото качество за пречистване на отпадъчните води на изхода на пречиствателната станция.

Резултатите от измерванията на качеството на атмосферния въздух са предоставени на община Разград и на Регионалната здравна инспекция в Разград с цел извършване на анализ за влиянието на измерените концентрации върху здравето на населението в града.