Отговор на въпрос от народните представители Даниела Димитрова и Пламен Манушев (ГЕРБ), Йордан Йорданов (Обединени патриоти), Даниел Йорданов и Красимир Янков (БСП за България) относно добив на природен газ в района на община Генерал Тошево

03 ноември 2017 | 14:17

3 ноември 2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО ДИМИТРОВА, ГОСПОДА МАНУШЕВ, ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ, ЯНКОВ,

Във връзка с темата за добив на природен газ и изготвената оценка на въздействието върху околната среда, ви информирам, че въпросът се отнася за инвестиционно предложение за „Разработване и усвояване на находище „Спасово”, част от блок „Добрич”, включващ четири участъка: „Рогозина”, „Чернооково”, „Калина” и „Рогозина изток” за добив на природен газ” на територията на област Добрич, с възложител „Русгеоком БГ“ АД. В резултат на проведена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на 26. 11. 2014 г. директорът на РИОСВ – Варна е постановил Решение № ВА-150/ПР/2014 г., с характер „да се извърши ОВОС”.

Инвестиционното предложение предвижда 35-годишен период на разработване и експлоатация на газово находище „Спасово”. Находището ще се разработва в четири добивни участъка: „Рогозина“, „Рогозина Изток“, „Чернооково“ и „Калина“, от общо осем сондажни площадки. Находището е класическо газово находище, в което не се разработват шистови скали, поради което не се налага използване на технологията на хоризонталното сондиране.

Съгласно изготвената ОВОС, при извършване на добива ще се използват конвенционални средства, които няма да повлияят на количествата и качествата на подземните води във водоносния хоризонт, както и на целостта на сондажа. Не се предвижда да се използва технологията на хидроразрив, хидравличен удар, хидравлично разпукване,  хидрофракинг, фракинг, които са характерни при добив на шистов газ.

Укрепването на просондирания сондажен ствол се осъществява чрез спускане на обсадни тръби с якостна характеристика и циментирането им по цялата дължина. При преминаване на всеки водоносен хоризонт, за неговото изолиране в сондажния ствол се спуска обсадна колона, на която се прилага задтръбна циментация. За третиране на сондажните течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондирането се предвижда към всяка площадка изграждане на земно-насипен утаител и депо за съхранение на скалната част от шлама. След утаяване и разделяне на твърдата и течна фаза, водата ще се извозва до пречиствателна станция, а утаителя ще се засипе и окончателно ликвидира.

В доклада по ОВОС няма данни за използване на радиохимични вещества. В момента процедурата по ОВОС е на етап обобщаване на резултатите от проведените девет срещи за обществено обсъждане на доклада по оценката на въздействието върху околната среда, с приложен доклад за оценка на съвместимостта върху защитени зони от мрежата Натура 2000.

Във връзка с проявения голям обществен интерес към инвестиционното предложение, за изясняване на всички обстоятелствата от значение за вземане на решението по ОВОС, РИОСВ – Варна ще изиска допълнителна информация от Министерството на енергетиката, РЗИ – Добрич, ВиК Добрич АД, както и от независими експерти с компетентност в областта на хидрогеологията (БАН, МГУ, др.) относно избрания метод за проучване и добив, пълнотата на извършената оценка и степента на очакваното въздействие върху подземните води, обработваемите земи и здравето на населението от реализацията на ИП.

В зависимост от допълнително изисканата информация, РИОСВ –  Варна ще предприеме следващи действия по процедурата за оценка на въздействието върху околната среда.

 

Пояснения на министър Нено Димов в дуплика:

В България и в момента се добива газ по този конвенционален начин.  Не е вдигнат мораториумът за добив на шистов газ, наложен от Народното събрание. Поради високата степен на тревожност у населението в региона, РИОСВ – Варна изисква допълнителна информация, която стъпва на различна експертиза. В РЗИ има тази компетентност, Министерството на енергетиката и научната общност също трябва да си кажат мнението. В рамките на нашата компетентност е да вземем тези становища и за съгласуваме ОВОС с тях. Не мога да кажа сега какъв ще е изходът, процедурата тече и нека видим как ще свърши. Целта е да се получи най-добрата експертиза, за да се вземе информирано решение.