Отговор на въпрос от народните представители от ПГ на „БСП за България“ Крум Зарков, Георги Стоилов и Пенчо Милков  относно замърсяване на атмосферния въздух в град Русе

20 октомври 2017 | 15:48

20 октомври 2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАРКОВ, ГОСПОДИН СТОИЛОВ И ГОСПОДИН МИЛКОВ,

През септември 2017 г. от експерти на РИОСВ - Русе са извършени извънредни проверки на 9 предприятия, разположени в Западната промишлена зона на града. При проверките не са констатирани нарушения, свързани с изпускане на неприятни миризми от производствените дейности на дружествата.

На територията на Русе непрекъснати измервания на качеството на атмосферния въздух се извършват от пункт за мониторинг на градски фон АИС „Възраждане” и от две мобилни автоматични станции, разположени на територията на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и в квартал „Здравец-Изток“. Беше изпратена през последната седмица и четвърта станция.

Независимо, че данните от измерванията на качеството на атмосферния въздух (които се публикуват ежедневно на интернет страницата на РИОСВ-Русе) не показват превишения на контролираните показатели (с изключение на фините прахови частици до 10 микрометра), от контролния орган на МОСВ – РИОСВ-Русе е извършено проучване на използваните от „Монтюпе“ ЕООД химични вещества и смеси и са определени специфичните органични съединения, които биха могли да са източник на неприятни миризми.

В тази връзка и с цел установяване наличие или отсъствие на тези специфични съединения в атмосферния въздух на град Русе, на 3 и 4 октомври от Регионална лаборатория - Русе е извършено пробонабиране в три пункта на територията на града – в района на комплекс „Левента“ (фоново ниво), в района на АИС „Възраждане“ – градски фон, и в близост до площадката на „Монтюпе“ ЕООД. След получаване на резултатите от анализа на пробите и в случай, че в тях, тоест в атмосферния въздух на града, бъде установено наличие на специфични органични съединения, последните ще бъдат включени в системата за собствен мониторинг на „Монтюпе” ЕООД.

От страна на РИОСВ - Русе е осъществен контрол и по изпълнение на условията в Решение №РУ-74-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение. Направени са краткосрочни и дългосрочни мерки за решаването на проблемите. Към настоящия момент са изпълнени следните условия от краткосрочния план и решението: дружеството е уведомило МОСВ за планираната промяна в работата на инсталацията и от страна на ИАОС е определена процедура за издаване на ново комплексно разрешително; извършен е монтаж на 17 охладители на покрива на Хале 1 и Хале 2 и на съответните контролни табла за управлението им; направено е предпроектно проучване за модернизация на аспирацията и вентилацията на завода. 

 

Пояснения на министър Димов в дуплика:

В момента, измервайки на споменатите три различни пункта и анализирайки в лабораторията, искаме да установим какво точно трябва да бъде вменено в собствения мониторинг на предприятието. Ще определим показателите, които трябва да се следят, а инвеститорът ще трябва да закупи оборудването и да измерва данните. Това ще става на границата на предприятието, т.е. не на комина, а в посока Русе. Случаят е специфичен, затова трябваше да направим проучване, което продължава в момента, и не мога да кажа, че става бързо. Разбирам, че русенци не искат да чакат повече, но ние трябва да идентифицираме всичко, за да имаме максимално добър мониторинг - той ще бъде онлайн, предоставен и на ИАОС, така че в интернет да е достъпен през цялото време.

Така че, когато говорихме за краткосрочните мерки, повтарям, от страна на РИОСВ-Русе и ИАОС се определят точните параметри, за да вменим следенето им в комплексното разрешително на „Монтюпе“ ЕООД и дружеството да закупи оборудване за мониторинг. То ще бъде постоянно там, така че да се осъществяват постоянните замервания и да стане това, за което ме питате.