Отговор на въпрос от народните представители от ПГ на „БСП за България“ Станислав Владимиров, Любомир Бонев и Георги Стоилов относно предприети мерки по функционирането и експлоатацията на Регионална система за управление на отпадъците в Перник

20 октомври 2017 | 14:33

20 октомври 2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАДИМИРОВ, ГОСПОДИН БОНЕВ, ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

Регионалната система за управление на отпадъците Перник се състои основно от следните съоръжения:

  • Съоръжение за депониране на отпадъците (Клетка 1) със съответната допълваща инфраструктура (пречиствателно съоръжение за инфилтрирани води, инсталация за високотемпературно обезвреждане на биогаз, ел. захранване, ВиК експлоатационен път и др.);
  • Завод за сепариране на битови отпадъци;
  • Инсталация за компостиране на зелени отпадъци.

Въвеждането в експлоатация на регионалната система става през 2015 г. за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Перник“ с обща площ от 140 дка, в землището на с. Люлин, община Перник, местност „Чокладиновец“.

В процеса на работа на инсталацията за компостиране на зелени отпадъци през едногодишния срок за съобщаване на дефекти, съгласно Условията на договора за СМР (ФИДИК Жълта книга), е установен дефект в технологията на подаване на материала към компостиращия тунел, който изпълнителят не успява да отстрани в указания срок. Поради тази причина възложителят го удължава с още 1 година – до 29.12.2017 г.

При извършена проверка на място за устойчивост на инвестицията през март 2017 г. от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ е констатирано забавяне при отстраняване на проблема с експлоатацията на компостиращата инсталация, като са дадени препоръки за незабавното му решаване.

С писмо на община Перник от 03.08.2017 г. е изпратен констативен протокол от 30.06.2017 г., подписан от представители на възложителя, строителния надзор, изпълнителя и оператора на регионалната система, с който се удостоверява, че компостиращата инсталация е пусната в реална експлоатация. При проведена последваща проверка на място през септември 2017 г. от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ за проследяване изпълнението на препоръките от предходната проверка на място проверяващият екип констатира, че инсталацията функционира нормално и е с подобрена технология.

Предвид гореизложеното, считам, че към момента на проверката на място през м. септември 2017 г. компостиращата инсталация работи нормално, което не би създало предпоставки за обявяването на проекта за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник“ за нефункционален в частта, отнасяща се до инсталацията за компостиране на зелени отпадъци.

 

В дуплика министър Димов каза:

Последната проверка е направена през септември тази година. Добре е да се правят проверки, но от един момент нататък те стават неефективни. Ако има притеснения, ще откликна. Нека сме внимателни към разходването и на човешкия ресурс – РИОСВ-Перник е в малък състав и има сериозно натоварване. Но щом имаме сигнали за проблем, ще намерим начин да го проверим.