Отговор на въпрос от народния представител Дора Янкова от ПГ на „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ относно изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград

01 септември 2017 | 17:14
В изпълнение на решение на Управителния съвет на ПУДООС са сключени два договора през месец март 2014 г. за проект “Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград за подобект 1 : „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник“. Договор № 9360 от 07.03.2014г. за финансиране на проект „Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград, подобект: „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част към геотермален водоизточник - изпълнение на СМР“  сума е в размер до 2 915 094,82лв. Дейността по договора е изпълнена и са разплатени общо 2 593 091,45 лв., след представяне на документи за окончателно разплащане – Протокол за приемане на съоръжението, предназначено за водоползване на подземни води и протокол на РИОСВ, констатиращи окончателното изпълнение на дейността. Договор № 9359 от 07.03.2014 г. за финансиране на проект „Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград, подобект: „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част към геотермален водоизточник – провеждане на хидрогеоложки изпитания и изготвяне на доклад за оценка на експлоатационния ресурс на новоизграденото водовземно съоръжение“ е за сума в размер до 74 400 лв. Дейността по договора е изпълнена. Средствата са разплатени след представяне на документи за окончателно разплащане – Заповед № РД- 65 от 01.02.2016 г. на министъра на околната среда и водите за експлоатационния ресурс и протокол на РИОСВ,  констатиращи окончателното изпълнение на дейността. На 10.07.2015 г. община Златоград е депозирала в ПУДООС заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 18 670 303,14 лв. с ДДС за осъществяване на подобект 2: „Външен топлопровод от водовземно съоръжение до геотермалната централа в гр. Златоград“ от проект: ,,Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград“. Към настоящия момент проектът не попада в обхвата на приоритетите за финансиране в областта на водния сектор, а именно:
  • Довършване на довеждащи и главни колектори до Градски пречиствателни станции за агломерации с над 10 000 еквивалентни жители в съответствие с чл. 127 от Закона за водите;
  • Довършване на канализационни мрежи, захранващи главни и довеждащи колектори до Градски пречиствателни станции за отпадъчни води или модулни пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации над 2 000 еквивалент жители с цел натоварване на капацитета станциите в съответствие с чл. 127 от ЗВ;
  • Довършване на  малки водопроводни проекти, по прекратени договори – в следствие от решение на Управителния съвет на ПУДООС както и водопроводни обекти с приключено етапно финансиране със средства от ДБ и ПУДООС, на които остава по-малко от 50 % за завършване в съответствие с подадено актуализирано заявление и актуализиран работен проект, съгласно действащите законови изисквания на Закона за водите, ЗУТ и ЗОП ;
  • Финансиране или съ-финансиране на обекти, изпълнявани със средства от програма ИСПА, ФАР, и др. или финансиране на обекти, съпътстващи обекти, финансирани със средства от Европейския съюз или други източници.
Относно подобект 3: „Геотермална централа“ и подобект 4: „Градска топлопреносна мрежа“ на проекта в ПУДООС не е постъпвало заявление с искане за финансиране.