Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „БСП за България“ Станислав Владимиров относно замърсяване на р. Струма под яз. „Пчелина“

20 октомври 2017 | 14:23

20 октомври 2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАДИМИРОВ,

В Плана за управление на речния басейн на Западнобеломорски район 2016-2021 г., с цел постигне на по-добро състояние на повърхностните води, е направен анализ и е оценено състоянието на поречието на р. Струма. Участъкът от р. Струма от вливане на р. Конска до яз. „Пчелина“ е оценен в умерено екологично състояние, язовир „Пчелина“ е оценен в лош екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Участъкът от р. Струма от яз. „Пчелина“ до вливането на р. Треклянска е оценен в умерено екологично и неизвестно химично състояние.

След въвеждане на ВЕЦ „Пчелина“ в експлоатация през май 2016 г. е констатирано, че при интензивно водовземане от него, се влошава екологичният потенциал на р. Струма след язовира. До изясняване на причините, МОСВ разпореди незабавно спиране  на водовземането от яз. „Пчелина“ с цел производство на електроенергия.

Влошеното екологично състояние на р. Струма непосредствено след язовира е резултат на дългогодишен комбиниран кумулативен антропогенен натиск в горното течение на р. Струма и притоците й (преди яз. „Пчелина“). Интензивното водовземане от дълбочинните слоеве в яз. „Пчелина“ води до насищане на повърхностния слой с токсични вещества от стари замърсявания и рязко понижаване на разтворения кислород във водата, от друга страна.

С цел подобряване на състоянието на р. Струма МОСВ измени служебно разрешителното за водовземане на дружество „Пауър Туенти Туенти“ ООД, собственик на ВЕЦ „Пчелина“.

С Решение № 216/27. 10. 2016 г. на министъра на околната среда и водите служебно е изменено издаденото през 2012 г. разрешително за водовземане от яз. „Пчелина“. С повече от 50% е намален разрешеният годишен лимит за водовземане и са увеличени  водните количества за оводняване на руслото на реката след язовира. Бяха наложени и допълнителни ограничителни условия в работата на ВЕЦ „Пчелина“ – преустановяване работата на ВЕЦ в условия на маловодие и в периода на размножаване на рибите и наложен режим на равномерно преработване в денонощието на разрешените водни обеми за електропроизводство.

Чрез служебното изменение титулярят беше задължен да осигури допълнителна аерация на преработените води, монтиране на измервателни устройства за непрекъснато следене на протичащите водни количества, както и ежедневен мониторинг на количеството разтворен кислород във водата в три пункта. Поставено беше допълнително условие ВЕЦ „Пчелина“ да работи само при обем в язовира над 53, 500 млн. м3 (когато реално прелива).

През 2017 г. БДЗБР е включила в програмите за оперативен мониторинг допълнително три  пункта, в които се изпълнява пробовземане и анализ на всички основни физико-химични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества.

За констатирани нарушения, на дружеството са съставени 4 акта за установяване на административно нарушение, за които до момента са издадени две наказателни постановления.