Отговор на въпрос от народния представител от ПГ на „БСП за България“ Йордан Младенов относно заличаване на резерват „Купена“ от списъка на Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО

20 октомври 2017 | 14:04

20 октомври 2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,

От 2012 г. Секретариатът на Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО неколкократно е приканвал България и всички държави с така наречните „стари“ биосферни резервати да съвместят своите обекти с изискванията на Севилската стратегия или съответно да направят постъпки за изключването им от световната мрежа на биосферните резервати.

Съгласно съвременните изисквания на Програмата „Човекът и биосферата“ обявяването на биосферни резервати може да стане единствено при наличие на пълна подкрепа от страна на местните институции и общности, като същите трябва и да участват в тяхното управление.

С оглед на горното още през 2014 г. Министерството, координирано с Националния комитет по Програмата изпрати официални писма и допълнителна информация до 27 общини и 33 кметства, в чийто землища попадат биосферни резервати от стар тип, с които ги приканва да изразят намерения за съвместяване на биосферните резервати в техния териториален обхват в поставения от ЮНЕСКО срок – 30 септември 2016 г.

Конкретно по отношение на биосферен резерват „Купена“ в периода 2014 г. – 2016 г. МОСВ неколкократно е изпращало писма до общините Пещера и Брацигово, на чиято територия попада обектът, с цел предоставяне на становище относно възможността за включване на цялата или част от териториите им в потенциален биосферен парк „Купена“ с оглед на това, че крайният срок наближава и че съществува опасност обектът да бъде заличен служебно от Световната мрежа.

През август и септември 2016 г. общините Пещера и Брацигово уведомяват Министерството, че намират за нецелесъобразно включването на техни територии към „преходна“ зона на потенциален биосферен парк в района на резерват „Купена“. Като основен аргумент общините посочват, че са в ход процедури по одобряване на Общи устройствени планове и че обявяването на биосферен резерват, в чиято „преходна“ зона са включени населените места би могло да създаде ограничения за осъществяване на бъдещи инвестиционни намерения на тяхна територия.

Становищата на двете общини са повод България да поиска заличаването на биосферен резерват „Купена“ от Световната мрежа на биосферните резервати с Решение на заседание на Националния комитет по Програмата, през септември 2016 г.

На своята 29-та сесия, провела се през юни 2017г., Междуправителственият координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО (MAB - ICC) изключи биосферен резерват „Купена“ от световната мрежа.

 

В дуплика министър Димов каза:

Процесът не е затворен. Ако общините решат и подадат искане за включване на резервата в световната мрежа, ние ще процедираме това искане. Възможни са инвестициите. МОСВ е изпратило информация какво може да се прави, какви са ползите и ограниченията. Кметовете и общинските съвети са преценили, че конкретните инвестиционни намерения са им по-важни от присъствието на резерват „Купена“ в програмата. За да бъде включен отново в списъка, трябва да бъде сезирано това искане от кметовете.