Отговор на въпрос от народния представител Стефан Бурджев от ПГ „БСП за България“ относно нерегламентиран добив на инертни материали в землището на с. Рибен, община Долна Митрополия

03 ноември 2017 | 13:45

3 ноември 2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУРДЖЕВ,

В отговор на поставеният от Вас въпрос Ви информирам, че поземлен имот (ПИ) № 045001 е от Общинския поземлен фонд на община Долна Митрополия и е публична собственост. Попада в границите на защитена зона (Натура 2000) BG0000181 „Река Вит“, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие. За защитената зона няма издадена заповед за обявяване.

На 19 октомври 2017 г. от експерти на РИОСВ – Плевен е извършена обстойна проверка на място и по документи. Проверката на място е установила, че теренът на имота е зает с изкопи с различна дълбочина, запълнени с вода и обрасли с водолюбива растителност. Като вероятна причина може да се посочи извършван нерегламентиран добив на инертни материали в минал период. Към момента на проверката не се извършват дейности по добив.

В МОСВ, респективно в РИОСВ – Плевен, няма постъпили сигнали за незаконен добив на инертни материали в ПИ № 045001.

За този имот в землището на с. Рибен, не са постъпвали и инвестиционни предложения за добив на подземни богатства, съответно няма проведени процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околна среда и по Закона за биологичното разнообразие.

Съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, цялостния контрол по извършването на търсене, проучване или добив на подземни богатства включително, без издадено разрешение или предоставена концесия, се осъществява от министъра на енергетиката и кмета на съответната община.

Административно наказателните мерки при нерегламентиран добив се предприемат от министъра на енергетиката или от оправомощени от него длъжностни лица. В тази връзка, с писма от 19 октомври 2017 г. съставените констативни протоколи от проверката на РИОСВ – Плевен са изпратени до кмета на община Долна Митрополия, до министъра на енергетиката, и до Окръжната прокуратура в Плевен за предприемане на действия по компетентност.