Открита е модерна компостираща инсталация в община Марица

14 януари 2021 | 16:01

Със заключителна пресконференция и официална церемония по откриването в село Ясно поле днес бе отбелязана успешната реализация на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица“. Новият обект е разположен на терен от 14 000 м2 в местността „Чарлъшки ливади“ в землището на селото.

Проектът е на обща стойност 5 293 998,37 лв., от които  3 953 372,74 лв. безвъзмездна финансова помощ и 1 340 625,63 лв. собствен принос на бенефициента община Марица. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ в рамките на процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 на Програмата.

Лентата на биоинсталацията преряза кметът на община Марица г-н Димитър Иванов. Сред официалните гости бяха представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите, председателят на общински съвет г-жа Гергана Трендафилова, инж. Петър Минков – ръководител на проекта, зам.-кметовете на община Марица, кметовете на населените места в общината, управителя на фирмата-изпълнител, медии, местни жители. Беше отслужен и водосвет за здраве и успех.

Проектът е едно успешно партньорство между местна и държавна власт, плод на вложено много време и труд. Инсталацията вече е изградена. Предизвикателство е предстоящата й експлоатация, което е свързано с много работа и сериозна организация, за да постигнем същинската цел на проекта – опазването на  околната среда“ бяха думите на кмета. Той допълни, че проектът ще позволи постигане на целите на община Марица за ограничаване на количеството на депонираните отпадъци, което ще доведе и до финансови ползи. 

Проектът цели намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци, генерирани чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране. Реализацията му ще повиши качеството на услугите в сферата на управлението на отпадъците и ще подобри стандарта на живот на жителите на общината чрез подобряване качеството на въздуха, намаляване на емисиите на парниковите газове, опазване на околната среда, рециклирането и оползотворяването на отпадъци. Благодарение на него ще се удължи животът на съществуващите Регионални депа в с. Шишманци и с. Цалапица, които обслужват всички общини, част от Регионално сдружение – Пловдив.

            Инсталацията за компостиране има капацитет да преработва 6 200 тона зелени и биоразградими отпадъци годишно, формирани от домакинствата и зелените площи и може да произвежда 2 700 тона компост, който ще е в услуга на многобройните земеделски проиводители в района. Тя ще обслужва всички 19 населени места на територията на община Марица, която е с над 30 000 жители. Изградени са халета, обособен е контролно-пропусателен пункт, зони за складиране, дробене, същинско компостиране и допълнително зреене, покрита приемна зона с контролна везна, локална пречиствателна станция за отпадъчни води, доставена е необходимата техника и механизация. Процесът на работа разчита на най-модерна немска технология, която се управлява изцяло автоматично. Разкрити са над 10 нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.