Отново са измерени стойности на вредни вещества над нормата от МК „Кремиковци” АД

07 януари 2008 | 11:32


Отново са измерени стойности на вредни вещества над нормата в МК „Кремиковци” АД. Това показва анализът на резултатите от направеното в края на 2007 г. второ контролно измерване на емисиите на вредни вещества в металургичния комбинат.
В сравнение с резултатите от първото контролно мерене през март 2007 г. е отчетено повишено съдържание на олово в праха от агломерационните машини. Количеството на прах от различните металургични производства е от 1.8 до 10 пъти над допустимата норма. Превишението по показатели серен диоксид и общи въглеводороди е до 1.4 пъти над нормата.
Измерването е извършено във всички източници в добивните производства – агломерационно, стоманодобивно, коксохимично, вародоломитно и Топлоелектрическа централа (ТЕЦ).
Контролните измервания се правят съгласно годишен график на РИОСВ – София, съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда.

Въз основа на получените резултати от измерването ще бъде увеличена текущата ежемесечна санкция, която сега само по компонент въздух е 107 000 лв.