Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за опазване на околната среда

26 януари 2022 | 16:54

Народното събрание одобри при първо гласуване днес промените в Закона за опазване на околната среда, разработени от МОСВ. Новите текстове бяха приети от народните представители със 127 гласа „за“, 13 „въздържал се“ и нито един „против“.

С тези промени ще бъдат преодолени несъответствията в транспонирането на разпоредби от три европейски директиви: за оценката на въздействието върху околната среда на някои публични и частни проекти; за емисиите от промишлеността във връзка с комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването; за контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.

От приоритетното приемане на новите текстове зависи успешното затваряне на три наказателни процедури, които в момента са на последен етап преди сезирането на Съда на Европейския съюз. „С новите текстове тези процедури могат да бъдат решени в рамките на половин година, за да не стигне България до съд“, категоричен е министърът на околната среда и водите Борислав Сандов, който защити поправките по време на обсъждането в парламентарната зала.

Промените в закона предвиждат възстановяване на двуинстанционното производство при обжалване на решения и становища по екологични оценки и оценки за въздействие върху околната среда за обекти с национално значение и такива, които са определени със стратегическа важност. Промяната е съобразена с изискванията на Европейския съюз и на Орхуската конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността във вземането на решения и достъпа до правосъдие по проблеми на околната среда.

В отговор на изказвания на депутати, че двуинстанционното производство би забавило инвестиционния процес, министър Сандов защити предложените промени така: „Аз не зная за нито един проект, който да е бил забавен заради двуинстанционното производство, или съответно да се е решил по-бързо заради едноинстанционното. ОВОС е единственият инструмент, в който обществото има възможността да изкаже своето мнение и да защити правото си на достъп до правосъдие, когато го засяга пряко – като здравето на хората. Оценката се извършва на ранен етап, тя не е последна инстанция и не се прави накрая, когато всичко друго е готово, за да забави даден проект“, категоричен беше министърът и призова да не се правят внушения в тази посока.

Депутатите решиха срокът за предложения по текстовете на законопроекта между първо и второ четене да се увеличи от 7 на 14 дни.