Понижаване концентрациите на сериен диоксид в гр. Гълъбово

12 октомври 2019 | 21:35

 

В резултат на предприетите от РИОСВ – Стара Загора мерки и реализираните от четирите ТЕЦ от комплекса „Марица изток“ действия по редуциране на емисиите на серен диоксид, в 19:00 часа на 12.10.2019 г. от Автоматичната измервателна станция Гълъбово в гр. Гълъбово са отчетени стойности по показателя:

–  в 19:00 часа – 471.25 микрограма на куб. м.

–  в 20:00 часа – 193.30 микрограма на куб. м.

Във връзка с това РИОСВ – Стара Загора уведомява, че отпада необходимостта за предприемане на предпазни мерки от населението.

Останалите пунктове за мониторинг на въздуха в област Стара Загора не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели.

Дежурния екип от РИОСВ – Стара Загора продължава наблюдението на нивата на замърсителите от всички Пунктове за мониторинг на територията на инспекцията.