Поредна проверка на „Изола Петров” ЕООД извърши РИОСВ – София

05 септември 2008 | 11:52


Поредна проверка на предприятието за производство на битумни керемиди „Изола Петров” ЕООД извършиха експерти на РИОСВ – София, съвместно с представители от МОСВ. Проверката е във връзка с поредния подаден сигнал от жители на с. Чепинци, район Нови Искър, за замърсяване на въздуха от дейността на предприятието в района.
На проверката беше установена неприятна миризма на битум на площадката на производствено-складовата база.
При направени от екип на Гражданска защита на 03.09.2008 г. измервания на атмосферния въздух в района не е констатирано превишение на пределно допустимите концентрации /ПДК/ на вредни вещества във въздуха. Не е установено превишение на ПДК и от направените от мобилната лаборатория към ИАОС в края на юни 2008 г. имисионни измервания.
РИОСВ – София упражнява постоянен контрол върху „Изола Петров” ЕООД. За установено замърсяване водите на р. Доло, кв. Чепинци екоинспекцията състави акт на предприятието за битумни керемиди. Глобата е в размер на 5 000 лв. За установени миризми извън границите на работната площадка на предприятието е наложена текуща ежемесечна санкция в размер на 840.00 лв.