Предприети действия от Национален координационен център – Сектор „Въздух“ спрямо източник на замърсяване с неорганизирани емисии

27 април 2021 | 14:25

Съгласно извършен анализ на данните, постъпващи в Националния координационен център (НКЦ) към МОСВ, от националната система за мониторинг за качеството на атмосферния въздух, превишенията на нормите по показател серен диоксид в Гълъбово се случват в събота и неделя, какъвто е случаят с превишенията, констатирани през месец април на 11 и 17 април.  Това беше причината на 24-25.04.2021 г. министърът на околната среда и водите Емил Димитров лично да посети района на гр. Гълъбово, където установи нерегламентирано изпускане на неорганизирани емисии от прозорците на сградата на централата и от високия комин на „Брикел“ ЕАД. Констатираното замърсяване на атмосферния въздух министърът е документирал със снимков и видеоматериал от 24 и 25 април, които прилагаме.

Във връзка с горното, на 26.04.2021 г., министър Димитров разпореди допълнителна спешна проверка, която бе  извършена от експерти на РИОСВ - Стара Загора. Резултатите  от нея потвърждават, че от централата се изпускат нерегламентирано емисии през покрива на котелен цех в нарушение на комплексното разрешително. Друго нарушение на условие в комплексното разрешително е констатираната работа на високия комин, който може да работи само при спиране и пускане на котлите и при аварийни ситуации, каквито към момента на проверката не са обявени от оператора.

За установените две нарушения от РИОСВ - Стара Загора са съставени два акта на оператора, като съгласно разпоредбите на ЗООС санкцията може да бъде от 10 000 (десет хиляди) до 500 000 лв. (петстотин хиляди) лв.