Преодолява се забавянето в изготвянето на плановете за управление речните басейни

01 февруари 2023 | 12:13

Експерти от Дирекция „Управление на водите“ в Министерството на околната среда и водите и Басейновите дирекции обсъдиха  с екипа на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР)  представената от тях програма за действие и срокове  за изготвяне на проектите на Плановете за управление  речните басейни (ПУРБ) и за съкращаване на натрупаното към момента забавяне.

По искане на министъра на околната среда и водите  Росица Карамфилова  на проведената на 27 януари среща е представена и обсъдена разработена от МБВР програма  за преодоляване на забавянето и предложения за оптимизация на процеса по разработване на проектите на ПУРБ. Съгласно разработеното предложение последните раздели на четирите ПУРБ ще бъдат представени в срок до 20 март 2023 г. на английски език. Паралелно ще бъде организиран процесът на техния превод, което ще позволи в началото на април проектите на ПУРБ да бъдат публикувани за консултация с обществеността  и забавянето да се съкрати до един месец.

ПУРБ и ПУРН за периода 2022 – 2027 г. се изготвят в резултат на Споразумение  с МБВР и се цели при разработването им да бъдат адресирани препоръки от ЕК при оценките на вторите ПУРБ и да се приложат добри европейски практики и международен опит. Основната причина за забавянето е, че екипът на МБВР към момента все още не е приключил с изготвянето на оценката на екологичното състояние на повърхностните води и определянето на референтните условия за хидроморфологичните елементи за качество - дейност от основно значение съгласно препоръките от Европейската комисия.

МОСВ положи усилия Споразумението с МБВР да бъде удължено при съобразяване с изискванията на Оперативна програма „Околна среда“,  чрез която се финансират дейностите за актуализация на ПУРБ и ПУРН.