Превишение на алармен праг за серен диоксид е регистрирано тази вечер в град Гълъбово

15 ноември 2017 | 19:02

Автоматичната измервателна станция, разположена в централната част на град Гълъбово регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа. Отчетените стойности са в 16, 17 и 18 часа и са съответно 1,7; 3,7 и 3,0 пъти пределно-допустимата концентрация.

Източник на замърсяването със серен диоксид в Гълъбово са топлоелектрическите централи в енергиен комплекс "Марица Изток". На операторите са издадени предписания за предприемане на незабавни мерки за ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух, включително и за намаляване на работещи мощности.

РИОСВ – Стара Загора уведоми компетентните държавни и общински институции в община Гълъбово и региона за отчетеното превишение и необходимостта от прилагане на разработения Оперативен план за действие за опазване здравето на населението.

Съгласно указания на Министерството на здравеопазването необходимите мерки, които следва да се предприемат от населението на град Гълъбово при превишаване на алармения праг за серен диоксид е да не напускат жилищните или работните помещения и да затворят плътно прозорците, да избягват физическите дейности на открито до понижаване на концентрациите на серен диоксид. Чувствителни групи са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания.

РИОСВ – Стара Загора продължава да извършва контрол на качеството на атмосферния въздух и ще информира засегнатото население за настъпили промени.

Останалите пунктове за мониторинг на атмосферния въздух в област Стара Загора не са регистрирали превишения на нормите по контролираните показатели.

*Алармен праг за серен диоксид се изразява в измерване на концентрации над 500 микрограма на кубичен метър в три последователни часа.