Превишение на алармения праг по показател серен диоксид е регистрирано на 12.10.2019 г. в град Гълъбово

12 октомври 2019 | 21:07

 

В часовете от 16 до 18 ч. е регистрирано превишение на алармен праг по показател серен диоксид в град Гълъбово. Автоматичната измервателна станция, която е разположена в централната част на града регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа. Отчетените концентрации са:

–  в 16:00 часа – 981.24 микрограма на куб. м.

–  в 17:00 часа – 1015.42 микрограма на куб. м.

–  в 18:00 часа – 575.86 микрограма на куб. м.

РИОСВ – Стара Загора е издала предписания за контрол и редуциране на емисиите на серен диоксид на всички ТЕЦ от комплекса „Марица изток“, включително и намаляване товара на работещите към момента мощности.

Наблюдава се тенденция на неустойчива атмосфера, създаваща предпоставки за задържане на високи концентрации на атмосферен замърсител серен диоксид в приземния атмосферен слой на гр. Гълъбово.

В резултат на предприетите от РИОСВ – Стара Загора мерки и реализираните от четирите ТЕЦ от комплекса „Марица изток“ действия по редуциране на емисиите на серен диоксид, в 19:00 часа на 12.10.2019 г. от Автоматичната измервателна станция Гълъбово в гр. Гълъбово е отчетена стойност по показателя:

–  в 19:00 часа – 471.25 микрограма на куб. м.

РИОСВ – Стара Загора продължава да извършва контрол на качеството на атмосферния въздух и ще информира гражданите на Община Гълъбово при настъпили промени.