Превишение на алармения праг по показател серен диоксид е регистрирано в гр. Гълъбово

07 февруари 2008 | 12:55


Превишение на алармения праг по показател серен диоксид в гр. Гълъбово регистрира автоматичното измервателно устройство, разположено в централната част на града в три последователни часа. Измерените концентрации са :
– в 09:00 часа 705,63 микрограма на куб. м. или 2,02пъти праговата стойност на средно – часовата норма;
– в 10:00 часа - 524,32 микрограма на куб. м. или 1,50 пъти праговата стойност на средно – часовата норма;
– в 11:00 часа – 844.80 микрограма на куб. м. или 2,41 пъти праговата стойност на средно – часовата норма;
Източник на замърсяването със серен диоксид са трите топлоелектрически централи в енергиен комплекс “Марица изток”.
На операторите е дадено допълнително предписание за предприемане на всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух, включително и извеждане на работещи мощности.
Съгласно указания на Министерството на здравеопазването, мерките които следва да се предприемат от населението при превишаване на алармения праг за серен диоксид включват избягване на физически дейности на открито, да продължи престоят в затворени помещения до преминаване епизода на интензивно атмосферно замърсяване, като се затварят плътно прозорците.
Данните от останалите пунктове за мониторинг и контрол качеството на атмосферния въздух, предаващи данни в реално време в Регионалния диспечерски пункт на РИОСВ – Стара Загора, не са отчели превишения на праговите стойности за средночасовите норми по контролираните атмосферните замърсители.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора продължават да осъществяват непрекъснат контрол на параметрите за качество на атмосферния въздух.