Превишение на средночасовата норма за серен диоксид е регистрирано в 13:00 часа в гр. Гълъбово

26 февруари 2008 | 11:39


Днес в 13:00 часа автоматичният газанализатор в гр. Гълъбово регистрира превишение от 2,68 пъти на праговата стойност на средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър по показател серен диоксид. Отчетената стойност за този час е 938.33 микрограма на кубичен метър
Незабавно експертите на РИОСВ – Стара Загора дадоха предписание на операторите на трите централи в енергийния комплекс “Марица изток” за предприемане на незабавни мерки с цел ограничаване на емисиите на серен диоксид, както и намаляване товара на работещите мощности за предотвратяване замърсяването на атмосферния въздух в региона.
Уведомени са компетентните държавни и общински институции в област Стара Загора и Община Гълъбово за готовност и прилагане при необходимост на разработения за целта оперативен план за действие.
Данните от останалите пунктове за мониторинг и контрол качеството на атмосферния въздух, постъпващи в реално време в Регионалния диспечерски пункт на РИОСВ – Стара Загора не показват превишения на праговите стойности за средночасовите норми по контролираните атмосферните замърсители.
Непрекъснатият контрол на качество на атмосферния въздух в област Стара Загора продължава.