Превишения на серен диоксид в три последователни часа са отчетени в град Гълъбово

06 ноември 2008 | 11:15


Превишения на серен диоксид в три последователни часа са отчетени в град Гълъбово днес.
От 10:00 до 12:00 часа автоматичното измервателно устройство в централната част на град Гълъбово отчете в три поредни часа концентрации на замърсителя над 500 микрограма на кубичен метър.
Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора незабавно уведоми всички отговорни институции за привеждане в действие на оперативния план за информиране на населението.
Операторите на топлоелектрическите централи в енергиен комплекс “Марица изток” намалиха товара на работещите без сероочистващи инсталации мощности, в отговор на предписание на директора на екоинспекцията, дадено в 10:00 часа.
Поради продължаващата тенденция към задържане на високите нива на замърсителя в приземния атмосферен слой на град Гълъбово е направено второ предписание до операторите за допълнително намаляване на мощности без сероочистващи инсталации.
До момента не са отчетени превишения на средночасовите стойности на останалите наблюдавани атмосферни замърсители.