През септември РИОСВ са проверили 1204 обекта и са издали 785 предписания за отстраняване на нарушения

11 октомври 2011 | 13:58


Общо през септември от 16-те регионални инспекции по околната среда и водите са проверени 1204 обекта и са дадени 785 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Експертите на РИОСВ са съставили общо 106 акта, от които 16 са за неизпълнени предписания. Издадени са 75 наказателни постановления на обща стойност 198 400 лв., наложени са 8 нови санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са 90 566 лв.
Акцент в проверките през изминалия месец е изпълнението на задълженията по управление на отпадъците. Заради това, че не са представили годишните си отчети по управление на отпадъците за изминалата 2010 г., на юридическите лица „Металпак” ООД, „Булплан Инвест” ООД, „Мончо” ЕООД, „Адинг България” ЕООД (гр. Перник) и „Пиви Компас” АД и „Рубин” АД (гр. Плевен) са наложени наказателни постановления от екоинспекциите в Перник и Плевен на обща стойност 12 000 лева. За същото нарушение през август от инспекциите в София, Шумен и Пазарджик са съставени 62 акта и са издадени 24 наказателни постановления.
РИОСВ - Плевен е санкционирала с 10 000 лв. „Метал Инвест София” ЕООД за неизпълнение на условия в издадено разрешение за дейности с отпадъци, тъй като дружеството не е привело в съответствие площадките си в гр. Луковит и с. Обнова. На дружеството е наложена и санкция от 2000 лева за липса на отчетност и неизвършена класификация на отпадъците. За същото нарушение екоинспекциите в Пазарджик и Русе са наложили санкции на „Булгарцвет-Велинград” ООД на стойност 2000 лева и на „РИК” ООД – гр. Силистра, на стойност 4500 лева.
За нерегламентирано замърсяване с отпадъци и неосъществен контрол са съставени глоби на обща стойност 3000 лв. на кметовете на общините Опан, Мъглиж и Николаево (Стара Загора) и селата Славен (Смолян) и Йонково (Русе). РИОСВ- Бургас е наложила санкция от 2000 лева на кмета на община Несебър за неизпълнение на предписание за нерегламентирано заустване на битово-фекални отпадъчни води от тръбопровод в с. Тънково в отводнителен канал на „Напоителни системи” ЕАД, граничещ с р. Хаджийска.
Община Бяла е санкционирана с 10 000 лв. от РИОСВ Русе за неправилна експлоатация на депото, на което е било допуснато запалване на отпадъците. За същото нарушение със 7 000 лв. от РИОСВ Монтана е санкционирано „Еко-Титан” ЕООД - оператор на общинско депо за битови отпадъци в местността „Дандара” в землището на гр. Димово.
Екоинспекцията в Благоевград е наложила гроба в размер на 5 000 лв. на физическо лице за извършен незаконен превоз на отпадъци от Гърция към България.
С решение на директора на РИОСВ - Бургас е спряна дейността на три инсталации - „ТИТ-БИОДИЗЕЛ” ЕООД, гр. Камено и „Синтия” ЕООД за работа без комплексно разрешително, и на предприятие за производство на месо в с. Чубра, собственост на „Галус-Ко”, с. Славянци, поради това, че локалното пречиствателно съоръжение за отпадни води не работи, като дружеството е санкционирано и с още 5000 лв. за неспазване на условия в издаденото разрешително за ползване на воден обект.
За неправилна експлоатация на пречиствателни съоръжения за отпадни води са наложени санкции от екоинспекциите в Хасково, Смолян, Шумен и Благоевград на обща стойност 6000 лева. За зауствание на отпадъчни води без издадено разрешително е санкциониран ЕТ „Шейнур Нурта”, с. Абланица с 2000 лв. от РИОСВ Благоевград. За замърсяване на река Соколица с пепелина вследствие на аварийни пропуски на сгуропроводи е наложена санкция от 5000 лв. на „Контур Глобъл Марица Изток 3” АД.
От екоинспекциите в Русе, Пазарджик и Плевен са санкционирани с по 10 000 лв. „Керос България” ЕАД, гр. Русе, „Свиком” АД, с. Априлци и „Нафтекс Петрол” ЕООД, гр Варна /за Петролна база Плевен/ за неизпълнение на условията в издадените комплексни разрешителни. „Успех 2005” ООД, гр. Бургас е санкционирано с 10 000 лв. за неизвършена регистрация в Европейската агенция по химикали. За неизпълнение на задължението за нотифициране в Европейската агенция по химикали на произвеждано химично вещество с 5000 лв. е санкциониран от РИОСВ Плевен ЕТ „Тодор Петков”.
Подробна информация за проверките през септември е публикувана на ниво „Контролна дейност” на интернет страницата на МОСВ.